Miljöstöd för nya fartyg

Pressmeddelande 23.10.2014 11.20 fi sv

Kommunikationsministeriet förklarar stöd för investeringar i nya fartyg i syfte att höja nivån på miljöskyddet lediga att sökas.

Statsunderstödet kan beviljas till ett belopp av högst 7,5 miljoner euro.

Stöden betalas när fartygen är färdiga. Eftersom det anslag som reserverats för detta ändamål i statsbudgeten är ett treårigt reservationsanslag ska investeringarna fullbordas (fartyget ska vara färdigt) senast i september 2016. Beslut om utbetalning av stödet ska fattas och stödet betalas före utgången av 2016.

Ansökan jämte bilagor ska lämnas in senast den 21.11.2014

Ytterligare information:

överinspektör Tanja Müller 0295 34 2071