null Minister Berner: Behovet av att reformera finansieringen av transportlederna står kvar

Minister Berner: Behovet av att reformera finansieringen av transportlederna står kvar

Pressmeddelande 24.01.2017 12.05 fi sv en

(Finska originalet publicerat 23.1.2017)

Kommunikationsminister Anne Berner säger att finansieringen av transportnätet behöver reformeras trots att den nu föreslagna bolagsmodellen inte vann understöd.

- Vi har fortfarande många stora frågor kvar att lösa då det gäller att finansiera och utveckla transportlederna och att minska utsläppen. Dessutom måste vi också hitta en lösning på ansvarsfördelningen mellan staten och landskapen, fortsätter Berner.

- Statens medel räcker inte till för att underhålla, och än mindre utveckla, det statliga transportnätet. Till följd av den bristande finansieringen har vi i Finland en reparationsskuld på 2,5 miljarder euro för vårt transportnät, och skulden fortsätter att växa med 100 miljoner euro per år. Vi måste på ett långsiktigt sätt hindra den synnerligen stora reparationsskulden från att ytterligare växa, säger minister Berner.

- Transportnätet måste kunna tillgodose medborgarnas, företagens och samhällets behov nu och i framtiden. Ett fungerande transportnät är pulsådern för tillväxt, konkurrenskraft och syselsättning, och ansvaret för det bär vi tillsammans – över flera valperioder. Vi behöver ett långsiktigt investeringsprogram för att vårt transportnät ska kunna betjäna dess kunder och skapa förutsättningar för uppkomsten av nya mobilitetstjänster även i glesbygden, betonar Berner.

Tufft minskningsmål för utsläppen för trafiken

Det mål om utsläppsminskning för trafiken som skrivits in i den nationella energi- och klimatstrategin är mycket ambitiös. Inom loppet av 13 år, alltså senast år 2030, ska vi ha halverat utsläppen från trafiken.

- I praktiken står trafiken för ca hälften av det för hela Finland uppställda minskningsmålet på ca 6 miljoner ton per år. Vi kan inte nå detta mål med enskilda åtgärder eller renare energi, utan vi behöver också ändringar i systemet. Hur situationen ska lösas måste regeringen besluta tillsammans, summerar Berner.

Landskapsreformen av betydelse för transportlederna

- I samband med landskapsreform är det viktigt att man inom kort fattar beslut om arbets- och ansvarafördelningen mellan staten och landskapen i fråga om trafiken och transporterna. Under beredningen har det föreslagits att det statligt ägda sekundära vägnätet ska överföras i landskapens ägo från år 2019. Tanken är att vägarna och reparationsskulden ska övergå i landskapens ägo åtföljda av den finansiering som anvisats för dem, berättar Berner.

Det sekundära vägnätet omfattar ca 70 procent av statens vägnät, eller ca 55 000 kilometer. Vägnätet är värt ca 4 miljarder euro.

- Enligt landskapsmodellen avses staten årligen överföra ca 350 miljoner euro till landskapen, vilket motsvarar det anslag som staten hittills har reserverat för drift och underhåll av det sekundära vägnätet. Varje landskap får själv välja hur det använder pengarna och bestämma om det vill ta lån för tilläggsinvesteringar. Med tanke på trafikanterna är det naturligtvis viktigt att landskapen använder det anslag som staten beviljat uttryckligen till vägnätet och att det inte blir ett allmänt anslag som kan användas för att täcka landskapets övriga utgifter, påpekar Berner.

Utredningen om ett transportnätsbolag avbryts

Regeringen beslutade i april 2016 att under ledning av kommunikationsministeriet bereda ett utkast med förslag om utvecklingen av transportnätet på företagsekonomiska grunder. Utkastet skulle göras upp så att det utgör en grund för de beslut som behövs för att kunna inleda verksamheten i början av 2018. I utredningen deltog ett stort antal experter från kommunikationsministeriet, ämbetsverken på dess förvaltningsområde och övriga intressenter.

- Utredningen utgick ifrån att kostnaderna för mobilitet inte ska stiga. Vi har nu med statsminister Sipilä kommit överens om att inte slopa bilskatten, och därför skulle det planerade transportnätsbolaget inte få tillräckligt med kundavgifter för sin verksamhet. Sålunda finns det inte förutsättningar för att utveckla transportnätet på företagsekonomiska grunder, och följaktligen avbryter vi utredningen, konstaterar Berner.

- Jag vill tacka alla dem som har deltagit i beredningen för ett grundligt utfört arbete och för de nya djärva idéer som de har lyft fram. Jag tackar även medborgare och intressentgrupper för deras värdefulla respons. Vårt arbete går inte förlorat, utan det kommer säkert till nytta på ett eller annat sätt i den reform av transportsystemet som vi målmedvetet måste arbeta vidare på. Även framöver behöver vi djärvhet och mod att lägga fram nya, fördomsfria förslag för att utveckla trafiken och transporterna för framtida behov, säger Berner.

Kommunikationsministeriet avbryter i dag remissen om utredningen om transportnätsbolaget och diskussionen på webbplatsen Din åsikt. Vi tackar alla dem som redan har lämnat sitt utlåtande eller som har deltagit i webbdiskussionen.

Kontakt:

Taina Pieski, kommunikationsdirektör, tfn 050 5351574 (intervjuförfrågningar)