Minister Harakka: Diskussionerna om ett projektbolag för den nya östra snabbförbindelsen inleds med städerna

Pressmeddelande 28.05.2020 16.00 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka. (Foto: Suvi-Tuuli Kankaanpää, Keksi / LVM)

Kommunikationsministeriet inledde hösten 2019 en utredning om förbättrandet av banorna i Savolax och Karelen samt en jämförelse av riktlinjerna för den östliga snabbförbindelsen. Den nyligen publicerade utredningen om utvecklandet av tågförbindelserna i östra Finland genomfördes av Trafikledsverket. Trafikledsverket förde under april diskussioner med städer, landskapsförbund och andra aktörer längs de olika banorna.

– Nästa steg är att inleda diskussioner med kommunerna om bildandet av ett projektbolag för den nya östliga spårförbindelsen. Man kan gå vidare med projektbolagsmodellen, om kommunerna är villiga att finansiera planeringen på samma villkor som i de redan befintliga projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Det är enligt utredningen möjligt att utveckla det nuvarande bannätet och trafiken på det samt att stegvis påskynda resorna redan inom den närmaste framtiden. Även om en östlig direktbana inte ser ut att vara samhällsekonomiskt lönsam enligt de nuvarande bedömningsmodellerna kan situationen förändras på längre sikt.

Regeringsprogrammet förutsätter att frågan om östra banan utvärderas och att beredningen av ett projektbolag inleds ifall den uppfyller de kriterier som särskilt anges i regeringsprogrammet, och om den inte åtskiljs från utvecklingen av trafikledsnätet och den 12-åriga trafiksystemplanen. Utredningen gjordes för att få mer information om möjligheterna att utveckla den östliga riktningen och om utvecklingens konsekvenser. 

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet kartlägger kommunernas villighet att delta i grundandet av ett projektbolag och i finansieringen av planeringen av den östra riktningen.

Till övriga delar fattas besluten om den fortsatta planeringen och utvecklingen av banorna i öst, såsom ombyggnaden av befintliga banor, i samband med den riksomfattande trafiksystemplanen, dvs. Transport 12-planen eller genomförandet av den. Den plan som utarbetas som bäst gäller åren 2021–2032.

Ytterligare information:

Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234