Minister Harakka: Finlandsbanan ett viktigt projekt för hela Finland

Pressmeddelande 30.09.2022 13.38 fi sv

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli)

Kommunikationsminister Timo Harakka öppnade den 30 september 2022 ett evenemang för Finlandsbanan Ab, där bolaget presenterade effekterna av de olika banalternativen för bansträckningen Helsingfors-Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats.

– Finlandsbanan Ab:s omfattande ägarbas är ett bevis på att projektet är betydelsefullt för hela Finland. Det är fråga om ett helt nytt slags jämlikt samarbete mellan regionerna och staten. Det är viktigt att de kommuner och städer som äger projektet tillsammans förhandlar om en banlinje för Finlandsbanan, konstaterar minister Harakka.

– När bolaget bildades kom delägarna överens om en mer specifik tilläggsutredning för att stödja banlinjebeslutsfattandet för projektbolaget Finlandsbanan. Nu när utredningen är klar kommer vi vid ministeriet att bekanta oss grundligt med den och fortsätta diskussionen med de andra ägarna. Med beaktande av projektbolagens karaktär är staten inte pådrivande, säger minister Harakka.

Bolaget Finlandsbanan Ab har som uppgift att planera spårtrafikinfrastrukturen i anslutning till spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggstarten.

Bolaget ägs av finska staten (51 procent), Finavia Abp och 20 kommuner och städer längs stambanans influensområde. Ägarna till Finlandsbanan Ab beslutar om bansträckningsalternativen.

Det kommer i varje fall att satsas mycket på iståndsättning och grundöversyn av stambanan.

Fler projekt genom nya finansieringsmodeller

Inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde har det under de senaste åren gjorts arbete för att främja alternativa finansieringsmodeller för trafikinfrastrukturprojekt.

– Målet är att få igång fler och tidigarelägga trafikinfrastrukturprojekt som gagnar samhället än vad som är möjligt enligt den traditionella statsbudgetsfinansieringsmodellen. Ett ytterligare mål är att i större utsträckning inkludera projektens nyttotagare i finansieringen av dem, konstaterar minister Harakka.

– Under den pågående regeringsperioden har man med alternativa modeller gjort betydande framsteg i främjandet av stora banprojekt då projektbolagen för planeringen av Finlandsbanan, Entimmeståget till Åbo och Östbanan bildats. Bolagens uppgift är att planera järnvägsförbindelserna ända tills byggstart, fortsätter minister Harakka.

Projektbolagens planeringsarbete fortsätter i flera år.

– Dessa järnvägsprojekt är miljardprojekt och det är viktigt att noggrant utreda genomförbarheten för de banförbindelser som ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T, säger minister Harakka.

För närvarande pågår också projektet Digirata, där de tekniska systemen för automatisk tågkontroll förnyas. Detta kommer att öka tillgången till digital omedelbar information om hur tågen rör sig.

– En betydande effekt av projektet Digirata är den klara ökningen av bankapaciteten i bannätet, dvs. antalet tåg som färdas på ett visst banavsnitt. Detta grundar sig på bannätets ökade förmedlingskapacitet. Det gör det möjligt att öka bland annat regionaltågstrafiken eller antalet godståg, konstaterar minister Harakka.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, ilkka.hamunen@gov.fi, tfn 050 478 1027