Minister Harakka: Mediernas funktionsförmåga ska tryggas

Pressmeddelande 28.04.2020 16.00 fi sv en

Tidningar (Foto: Anna Malygina / Shutterstock)

Den utredning om stöd till journalistik som kommunikationsministeriet beställt är klar. I utredningen föreslås en stödmodell som består av både snabba former av stöd och ett mer permanent stödsystem för journalistik.

Enligt kommunikationsminister Timo Harakka är utredningen en del av en större helhet. Tryggandet av femdagarsutdelningen av tidningar i hela landet och stödet till nyhetsredaktioner ska också ses över. Tryggandet av utdelningen behandlas i den av statsrådets kansli ledda statssekreterararbetsgrupp som utvärderar postlagstiftningen och post- och distributionsverksamhetens framtid. Möjligheten att stöda nyhetsredaktioner utreds som bäst.

– Journalistikens samhälleliga betydelse har accentuerats under coronakrisen. Med tanke på människors tillgång till information är journalistiken en oumbärlig källa. Coronasituationen har dock medfört ett ekonomiskt ansträngt läge för medierna. För att medborgarnas rätt att få information inte ska äventyras är det i denna akuta situation nödvändigt att snabbt utreda hur journalistiken ska förbli funktionsduglig, konstaterar minister Harakka.

Journalisten-författaren Elina Grundström som gjort den nu publicerade utredningen föreslår ett coronastöd som ska vara beroende av prövning som en form av snabbt stöd. Här presenteras utredningens fyra förslag:

1. Coronastöd beroende av prövning

I utredningen föreslås ett stöd beroende av prövning för medier som drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av coronan. Stödet ska kunna sökas för projekt som stärker lokal eller regional journalistik av hög kvalitet, undersökande journalistik eller produktion av mer ingående artikelhelheter än vanligt samt för ökning av det journalistiska innehållet på digitala plattformar.

För tilldelningen av stödet ska det utses en oberoende stödnämnd som består av experter inom journalistik. Nämnden ska självständigt göra en framställning om stödfördelningen. Stödet är tänkt för lönekostnader eller för inköp av frilansarbete.

2. Ett icke selektivt stöd

Det icke selektiva stöd som utredaren föreslår motsvarar den nordiska praxisen. Stödet skulle vara ett procentuellt bidrag som skulle stå i proportion till mediernas prenumerations- och lösnummerintäkter 2019.

3. Ett permanent stöd för journalistik ska utredas

Enligt utredningen bör man vid sidan av snabba former av stöd inleda en utredning om de behovsprövade stöden som helhet och om stödnämnden.

Helheten skulle bland annat stödja journalistiken oberoende av plattform, säkerställa den lokala och regionala journalistikens livskraft och stödja mediernas digitala övergång. I detta sammanhang ska man också se över alla befintliga stöd till journalistik och utreda om det vore meningsfullt att kombinera dem till en ny helhet av stöd.

Enligt utredningen vore det motiverat att i det permanenta stödsystemet också inkludera en icke selektiv stödform som så väl som möjligt riktar sig till journalistiken.

4. Beskattningen av plattformsbolag ses över

I utredningen konstateras att inte ens finländsk journalistik av hög kvalitet enkelt kan bli lönsam så länge som internationella plattformar och sökmotorer för sociala medier delar journalisters arbete gratis.

Av denna anledning föreslår utredaren att det ska inledas en noggrannare utredning om hur plattformsbolagen ska kunna beskattas i Finland mer än för närvarande och hur de ska kunna förpliktas att betala de medier som producerar innehållet som de distribuerar.

Vad händer härnäst?

Kommunikationsministeriet utreder ändamålsenligheten och genomförbarheten i fråga om de lösningar för stödjande av journalistik som Elina Grundström föreslagit bl.a. med tanke på den nationella lagstiftningen och EU-lagstiftningen om statligt stöd. Detta görs i samarbete med andra ministerier och myndigheter. Finansministeriet ansvarar för beredningen av beskattningen i Finland.

Avsikten är att stödanslaget för journalistik ska föras in i den tredje tilläggsbudgeten.

Bakgrund till utredningen

Kommunikationsministeriet gav den 16 april 2020 Elina Grundström i uppdrag att utarbeta en utredning om hur journalistiken kan stödjas i en situation där coronakrisen har ökat behovet av tillförlitlig och sann journalistik, men kraftigt försämrat dess ekonomiska verksamhetsförutsättningar.

Syftet med utredningen var att bedöma behovet av stöd och att hitta en eller flera stödformer som vid behov skulle kunna tas i bruk snabbt och som uttryckligen skulle gälla journalistiskt innehåll. I uppdraget önskades dessutom ett förslag på allmän nivå om åtgärder på längre sikt för att stödja journalistiken.

Ytterligare information

Förfrågningar om intervjuer med minister Harakka riktas till Matti Sadeniemi, specialmedarbetare, tfn 040 586 7234

En videoupptagning av presskonferensen kan ses på statsrådets YouTube-kanal och på adressen https://valtioneuvosto.fi/sv/webbsandningar. Statsrådets kommunikationsavdelning tillhandahåller fritt tillgängliga bilder på statsrådets Flickr-konto.