Minister Harakka till EU:s råd för transport och telekommunikation

Pressmeddelande 02.06.2021 12.44 fi sv en

EU-ländernas flaggor (Bild: Shutterstock)

Europeiska unionens transportministrar och telekommunikationsministrar sammanträder i Luxemburg den 3–4 juni. Vid mötet företräds Finland av kommunikationsminister Timo Harakka.

Den 3 juni kommer rådet för transport att föra en riktlinjedebatt om de fortsatta åtgärderna i strategin för hållbar och smart mobilitet och anta rådets slutsatser i frågan. EU har som mål att bli klimatneutralt före 2050. Under beredningen av strategin har Finland särskilt betonat klimatfrågor och nyttjandet av data i utvecklingen av transportservice.

Rådet har också för avsikt att anta slutsatser i fråga om järnvägssektorn. Järnvägstrafiken är ett klimatvänligt sätt att röra sig och en ökning av andelen järnvägstrafik som transportsätt är ett effektivt sätt att minska utsläppen.

Avsikten är att vid mötet anta rådets allmänna riktlinje i fråga om förslagen till förordningar om genomförande av det gemensamma europeiska luftrummet (SES2+). Syftet med reformen av det gemensamma europeiska luftrummet är att effektivisera flygledningstjänsten och flygtrafiktjänsterna. Detta skulle minska flygförseningar, kostnader och utsläpp från flygtrafiken.

Rådet har också för avsikt att försöka enas om en rådets allmänna riktlinje om ändring av direktivet som gäller användning av hyrda fordon utan förare för godstransporter på väg. Syftet med förslaget är att minska den administrativa bördan för företag och säkerställa att trafikidkarna i hela EU har lika tillträde till marknaden för fordon som hyrs ut utan förare.

Därtill är avsikten att vid mötet anta rådets allmänna riktlinje om ändring av direktivet om inlandssjöfart i fråga om yrkeskvalifikationer.

Vid rådet för telekommunikation den 4 juni kommer ministrarna att hålla en riktlinjedebatt om den digitala kompassen. Diskussionen förs på grundval av kommissionens meddelande som antogs i mars 2021. I den digitala kompassen presenteras EU:s konkreta digitala mål för 2030.

Rådet kommer att ta del av ordförandeskapets lägesrapport om framstegen med revideringen av direktivet om nät- och informationssäkerhet (NIS-direktivet). Detta direktivförslag är en viktig del av målen för Europeiska kommissionens nya strategi för cybersäkerhet. Syftet med förslaget är att stärka både EU:s gemensamma cybersäkerhetsnivå och medlemsstaternas nationella cybersäkerhetsnivå i sektorer och i fråga om aktörer av kritisk betydelse.

Rådet ska också ta del av ordförandeskapets lägesrapport om framstegen i fråga om rättsakten om dataförvaltning. Syftet med förslaget är att främja tillgången till och användningen av data och skapa en interoperabel inre marknad för data.

Ytterligare information:

Kristiina Pietikäinen, kommunikationsråd, tfn 040 522 2122

Silja Pasanen, specialsakkunnig, tfn 050 501 7454

Annina Tikkanen, överinspektör, tfn 050 478 3398