Minister Vehviläinen: Förslaget till kollektivtrafiklag tryggar bussbranschens verksamhetsförutsättningar

Pressmeddelande 26.05.2009 17.07 fi sv

- Lagen om kollektivtrafik som är under beredning vid kommunikationsministeriet blir ett balanserat förslag, som också i fortsättningen säkrar verksamhetsförutsättningarna för företagen i bussbranschen i hela landet. Förslaget är utarbetat i nära samarbete med aktörerna i branschen och är en kompromiss, där man har beaktat Finlands exceptionella förhållanden, konstaterar trafikminister Anu Vehviläinen.

En central avsikt med lagen är att definiera reglerna för marknadsmässigt bedriven reguljär och anropsstyrd kollektivtrafik.

- Avsikten är inte att få en vild och fri konkurrens att välla fram inom busstrafiken, utan att beakta Finlands särförhållanden och trygga företagarnas möjligheter att bedriva busstrafik också i fortsättningen. I lagen kommer man också att ta med långa skyddstider under övergångsperioden, som tryggar de nuvarande trafikidkarna. Det här är viktigt med tanke på företagsstrukturen i vår bussbransch. Finlands busstrafik grundar sig till en stor del på ett familjeföretagsbaserat företagsnät som med stor utbredning täcker hela Finland, säger trafikminister Vehviläinen.

Regeringens trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgrupp behandlar lagutkastet under början av sommaren. Regeringen har för avsikt att överlämna en proposition om lagändringen till riksdagen under vårens sessionsperiod.

Lagen tryggar kollektivtrafiktjänsterna i hela landet

En kollektivtrafiklag definierar i regel villkoren för att bedriva yrkesmässig busstrafik. Den nya kollektivtrafiklagen föreskriver bland annat om hur servicenivån definieras, om trafikplanering, om trafiktillstånd och om anbudsgivning.

Bakom lagändringen ligger EU:s förordning om trafikavtal, som träder i kraft i slutet av 2009 och som inte godkänner den nuvarande modellen med tillstånd för linjetrafik. Med förordningen om trafikavtal reglerar man bland annat uppgörandet av avtal som gäller inköp av offentliga tjänster. Förordningen om trafikavtal gör det möjligt att erbjuda kollektivtrafiktjänster som är mer omfattande, pålitligare, högklassigare och förmånligare än de som uppstår på enbart marknadens villkor. I fortsättningen kan offentligt stöd betalas och ensamrätter beviljas endast i enlighet med förordningen om trafikavtal.

Lagens centrala målsättning är att trygga kollektivtrafiktjänsterna i hela landet och att öka andelen kollektivtrafik. Lagförslaget betonar att trafiken bör ses som större regionala helheter.

Alternativen är förordningen om trafikavtal eller trafikering på marknadens villkor

Tillståndsmyndigheterna, alltså länsstyrelsen eller den kommunala myndigheten, bör bedöma om utbudet på marknadens villkor är tillräckligt till sin omfattning, sin kvalitet och sina andra egenskaper, eller om kollektivtrafiken bör ordnas i enlighet med förordningen om trafikavtal. Myndigheterna har också möjlighet att använda några av förfaringssätten i förordningen om trafikavtal som stöd för att se till att trafiken på marknadens villkor är tillräcklig. I alla sina val bör den ansvariga myndigheten överväga alternativen enligt hur de fyller resenärernas behov.

Myndigheten bör också beakta de ekonomiska verkningarna av sitt beslut och ställa upp mål för kollektivtrafikens tjänstenivå. Då man definierar nivån på tjänsterna bör man också i fortsättningen i synnerhet beakta medborgarnas behov, finansieringen samt nyttan för miljön och samhället. Då nivån definieras bör man göra ett nära samarbete med regionens kommuner och kommunförbunden. Ministeriet anser det vara viktigt att resenärerna också i fortsättningen kan erbjudas stads-, region- och arbetsresebiljetter.

På marknadsdriven kollektivtrafik ska man tillämpa krav som begränsar möjligheten att komma in i branschen. Att bedriva trafik ska vara tillståndspliktig verksamhet och trafikidkaren bör vara yrkeskunnig och solid. Ansökaren bör också förbinda sig att bedriva trafik i minst två år.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325, 0440 581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482, 050 552 7260