Minister Vehviläinen: Nästan 800 vägavsnitt repareras med medel för virkesförsörjningen

Pressmeddelande 30.09.2008 15.12 fi sv

Enligt trafikminister Anu Vehviläinen kan man med de medel regeringen i våras anvisade för att trygga virkesförsörjningen iståndsätta nästan 800 vägavsnitt runt om i Finland.

Kommunikationsministeriet har i dag tillsammans med Vägförvaltningen fastställt en plan för hur det tillägg på 137 miljoner euro som avsetts för tryggandet av virkesförsörjningen ska användas för basväghållning under åren 2009-2011.

Tilläggsmedlen anvisas i huvudsak för reparationer av tjälskador på grusvägar och belagda vägar samt för iståndsättande av broar. De pengar som anvisas för vägförbättringar fördelas enligt vägdistrikt utgående från risken för tjälskador och den inköpta virkesvolymen.

- I hela landet kan vi iståndsätta nästan 800 vägavsnitt och broar som är väsentliga för virkesförsörjningen. Av dem är 640 grusvägar, 80 belagda vägar och 77 broar. Med åtgärderna avlägsnas risken för viktbegränsningar på totalt 8000 kilometer väg. Eftersom Finlands allmänna vägar utgör ett nätverk på 78 000 kilometer omfattar de åtgärder som nu vidtas omkring 10 procent av Finlands vägnät, säger Vehviläinen.

Regeringen har beslutat om satsningar på totalt 289 miljoner euro för att förbättra trafikens infrastruktur och genom det trygga virkesförsörjningen. För detta år gav regeringen redan ett tillägg på 20 miljoner euro för reparationer av tjälskadade vägar. För enskilda vägar har utlovats ett tillägg på 30 miljoner euro för åren 2009-2011.

För reparationer av banor som är viktiga för skogsindustrin anvisar regeringen 114 miljoner euro. Överbyggnaden på banavsnittet Nyslott-Huutokoski har just förnyats. Under det kommande året repareras banavsnittet Porokylä-Vuokatti, år 2010 banan Joensuu-Ilomants och 2011 förbindelsen Äänekoski-Haapajärvi. Också iståndsättandet av Jakobstads farled genomförs med tilläggsmedlen för virkesförsörjningen.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 0440 581 030