Ministerarbetsgrupp för styrning av utvecklingen av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen

Pressmeddelande 03.09.2021 15.40 fi sv en

(Foto: Shutterstock)

Finansministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Statsrådet tillsatte den 2 september 2021 en ministerarbetsgrupp för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen. Arbetsgruppen har till uppgift att styra utvecklingen av den offentliga förvaltningen, digitaliseringen, dataekonomin och informationspolitiken.

Ministerarbetsgruppen ska på statsrådsnivå styra utvecklingen av digitaliseringen, informations- och teknologipolitiken samt dataekonomin. Den ska också samordna åtgärder och lägesbilden i anslutning till dessa. Ministerarbetsgruppen kommer att fortsätta främja de uppgifter som har ålagts den politiska ledningsgruppen för reformen av den offentliga förvaltningen. Gruppen ska också samordna utvecklingsprojekt och dra upp behövliga politiska riktlinjer för viktiga åtgärder i anslutning till utvecklingen av sitt ansvarsområde.

Kommunminister Sirpa Paatero kommer att vara ordförande för ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen i ärenden som gäller den offentliga förvaltningen. Ordförande i övriga ärenden är kommunikationsminister Timo Harakka till utgången av mars 2022 och näringsminister Mika Lintilä till utgången av september 2022. Därefter ska minister Paatero vara ordförande för resten av mandatperioden.

De övriga medlemmarna i ministerarbetsgruppen är finansminister Annika Saarikko, justitieminister Anna-Maja Henriksson, miljö- och klimatminister Krista Mikkonen samt social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen.

– Utvecklingen av den offentliga förvaltningen och digitaliseringen är nära kopplade till varandra. Vårt mål är att stärka samarbetet mellan förvaltningsområdena och på så sätt främja ibruktagandet av elektroniska tjänster. Genom att föra samman olika ämbetsverks tjänster och olika former av ärendehantering kan vi säkerställa tillgängliga och smidiga offentliga tjänster för alla, säger kommunminister Sirpa Paatero.

– Endast genom samarbete kan vi möjliggöra att digitaliseringen utnyttjas på bred basis i samhället och metoder för att data ska nyttjas på ett sektors- organisations- och gränsövergripande sätt. Den nya ministerarbetsgruppen ska säkerställa detta mål, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

– Jag anser också att det är viktigt att utvecklingen av det finländska digitala samhället och Finlands konkurrenskraft även i fortsättningen byggs upp i nära samarbete med näringslivet, regionerna och tredje sektorn, konstaterar minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Statsrådets allmänna sammanträde utser senare vid de ministerier som ansvarar för ordförandeskapsuppgifterna en generalsekreterare för ministeriearbetsgruppen.

Ytterligare information:

Valtteri Aaltonen, minister Paateros specialmedarbetare, tfn 0295 530 399

Laura Eiro, avdelningschef, kommunikationsministeriet, tfn 0400 969 293

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 040 718 5975