Ministeriet vill höra regionernas syn på utvecklingen av tågtrafiken

Pressmeddelande 12.09.2018 16.00 fi sv

Kvinnan på tåget (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet (KM) planerar som bäst den följande perioden av tågtrafik som upphandlas eller omfattas av allmän trafikplikt. Den nästa avtalsperioden börjar år 2020. Under den kommande avtalsperioden är det också meningen att KM inom den regionala tågtrafiken ska genomföra pilotförsök tillsammans med regionerna. Ministeriet efterlyser nu på bred bas information och åsikter om resebehoven i regionerna och om det eventuella utbudet av upphandlad tågtrafik och sådan tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt.

Ministeriet välkomnar åsikter om den ovan nämnda regionala tågtrafikens framtid av behöriga kollektivtrafikmyndigheter, kommuner och landskapsförbund, spårtrafikresenärer och företag inom kollektivtrafikbranschen. Åsikter och yttranden tas emot till och med den 23 oktober 2018.

Det är meningen att tågtrafiken tillsammans med den övriga kollektivtrafiken ska bilda en smidigt fungerande helhet där tågtrafiken allt bättre tillgodoser även den interna trafiken i regionen.

Regeringen har beslutat att persontågstrafiken stegvis ska öppnas för konkurrens. Den första konkurrensutsättningen (upphandlingen) gäller regionaltågstrafiken i Södra Finland. Avsikten är att den upphandlade trafiken ska inledas i juni 2022. Regeringen har också föreslagit att landskapen i samband med landskapsreformen ska få behörighet att själva ordna tågtrafiken i sina respektive regioner utifrån regionens eget behov.

Att marknaden öppnas för konkurrens och att ansvaret för att ordna trafiken ändras innebär en stor förändring jämfört med den avtalshelhet som nu gäller för upphandlad tågtrafik och för tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Därför är det skäl att genom försök förbereda marknaden för de kommande ändringarna.

Pilotförsök för regional tågtrafik efterlyses

Beredningen av det nya avtalet om upphandling och det nya beslutet om trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten ger också möjlighet att utvärdera den regionala trafikens framtid. Nu vill man bättre än hittills beakta kommunernas och regionernas behov. Därför ber ministeriet regionerna anmäla sitt intresse att delta i pilotsamarbetet för att bereda och genomföra det nya avtalet om upphandlad trafik och det nya beslutet om tågtrafik som omfattas av allmän trafikplikt. Syftet är att inom den regionala tågtrafiken hitta pilotprojekt där trafiken utvecklas utifrån nuläget. Målet är också att ta fram och pröva en helt ny typ av trafik- och transporttjänster.

Ministeriet har redan tidigare med landskapsförbunden i Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland genomfört en studie där man på allmän nivå granskade olika sätt för att ordna den regionala tågtrafiken. Enligt studien kräver ordandet av den regionala tågtrafiken nytt kunnande av myndigheterna och en kunskapsbas som möjliggör planeringen av den.

Till det kommande pilotprojektet väljer ministeriet ut 1–3 regioner. Målet med pilotförsöken är att öka passagerarmängderna och kollektivtrafikens andel av den totala färdmedelsfördelningen. Med hjälp av pilotförsöken vill ministeriet dessutom identifiera sådana trafikhelheter där det är möjligt att bedriva regional tågtrafik också på lång sikt. Avsikten med pilotprojektet är också att skapa visioner och att utveckla tillvägagångssätt som grund för en eventuell delegering av beslutanderätten till landskapen.

I valet av pilotförsöken tar ministeriet hänsyn till den lokala och regionala beredskapen att på kort sikt förbinda sig till att utveckla trafiken både med tanke på de ekonomiska resurserna och personresurserna. För att genomföra pilotprojekten krävs också potentiell efterfrågan, infrastruktur och en uppfattning om den regionala tågtrafikens roll som en del av resekedjor och trafiksystemet.

Vad händer härnäst?

Anmälan om intresse att delta i pilotprojektet och åsikter om den framtida utvecklingen av den upphandlade trafiken och den trafik som omfattas av den allmänna trafikplikten ska lämnas till kommunikationsministeriets registratorskontor (kirjaamo@lvm.fi) före den 23 oktober 2018 kl. 16.15.

Regionerna för pilotprojektet väljs i november 2018 och planeringen av pilotförsöken inleds i december 2018. Pilotprojektet startar tidigast i december 2019.

Ytterligare information:
Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2390, Twitter @mmaija
Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 342 028, Twitter @profkarjalainen