Mobiltelefoner och abonnemang får också i fortsättningen säljas med uppbindning

Pressmeddelande 18.12.2008 15.00 fi sv

Den bestämmelse i kommunikationsmarknadslagen som godkänner uppbindning av mobiltelefonanslutningar blir permanent. De nya bestämmelserna fäster särskild uppmärksamhet vid konsumentskyddet.

Regeringen föreslog den 18 december att lagen fastställs. Lagen träder i kraft den 2 april 2009, när den nuvarande tidsbundna lagen upphör att gälla.

I lagen har konsumentskyddsfrågorna fått särskild uppmärksamhet. De nya bestämmelserna i kommunikationsmarknadslagen är exaktare än i den tidsbundna lagen i synnerhet beträffande anslutningsavtalen.

Ett avtal om uppbindning kan gälla i högst två år, men kunden måste samtidigt också erbjudas ett avtal på ett år. Telebolaget bör meddela kunden om att avtalsperioden tar slut. Kunden bör kunna skaffa en anslutning också utan den mobiltelefon som kommer med uppbindningen.

Kunden har rätt att under avtalstiden säga upp ett tidsbundet avtal till exempel på grund av sjukdom, arbetslöshet eller någon annan orsak som förorsakar betalningssvårigheter. Av kunden kan då uppbäras endast sådana avgifter som har uppkommit medan anslutningen har varit i bruk.

Kunden kan under vissa förutsättningar säga upp sitt avtal också av andra skäl än de här nämnda.

När avtalet sägs upp bör telebolaget avgiftsfritt bryta telefonens SIM-lås inom två veckor från det avtalet upphört eller brutits. Med SIM-låset kan telebolaget hindra kunden att använda en anslutning från en annan operatör än den som kommit med telefonens uppbindning.

Telebolaget förpliktas att erbjuda konsumenten en avgiftsfri tjänst där man uppger saldot, så att det går att följa med de avgifter som ansamlas från bruket av anslutningen, både då det gäller anslutningar med upphandling och andra.

I lagen tillåts gemensam försäljning av mobiltelefon och anslutning förutom för tredje generationens (3G) mobiltelefoner också för vissa specialgrupper av GSM-telefoner: trygghetstelefoner, bordstelefoner och vissa andra specialtelefoner. En vanlig GSM-telefon och anslutning går fortfarande inte att skaffa med uppbindning.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Sanna Helopuro, tfn (09) 160 28464, 0400 515 548