Ny körkortslag strävar till tryggare trafik

Pressmeddelande 21.10.2010 15.22 fi sv

Regeringens proposition till körkortslag samlar de nuvarande bestämmelserna om körkort till en lag, som omfattar bestämmelser om allt från förarundervisning till förlust av körkort. Den nya lagen ändrar till exempel giltighetstiderna för körkorten, körkortsklasserna och förarundervisningen.

Regeringen beslutade om att överlämna lagpropositionen till riksdagen den 21 oktober 2010. Avsikten är att körkortslagen träder i kraft i januari 2013. En del av bestämmelserna, så som bestämmelserna om tillstånd för bilskola och förarundervisning för moped, föreslås träda i kraft redan den 1 juni 2011.

Reformen av körkortslagstiftningen baserar sig till en del på EU:s körkortsdirektiv, enligt vilket alla körkort av den nuvarande modellen bör bytas ut till nya före utgången av år 2033. Direktivet har målsättningen att förbättra trafiksäkerheten och skapa en enhetlig praxis för körkorten på EU-området.


Mopedkortet blir mer krävande

I och med den nya lagen blir giltighetstiden för körkorten kortare. Körkorten för personbilar, motorcyklar och mopeder samt traktorer föreslås vara i kraft 15 år åt gången. Körkorten för lastbilar och bussar föreslås vara i kraft i fem år. Det fotografi som godkänns för körkortet får inte vara äldre än 15 år.

Körkortet för den lättare fordonsklassen föreslås vara i kraft fem år åt gången tills innehavaren är omkring 70 år. Efter det förutsätter förnyande av kortet alltid läkarundersökning. Intervallet för förnyande av körkort för lastbil och buss förkortas till två år från nämnda ålder. Då en lastbils- eller bussförare fyllt 45 år ska läkarutlåtande alltid uppvisas då körkortet förnyas.

Det nuvarande mopedkortet av klass M ersätts av en ny körkortsklass AM, som omfattar mopeder och lätta fyrhjulingar, alltså mopedbilar och mopedfyrhjulingar. Körkort av klass AM kan fås vid 15 års ålder. Till kraven för körkort av klass AM föreslås att man lägger till förarundervisning för moped och ett hanteringsprov. För framförande av en lätt fyrhjuling föreslås egen undervisning och körprov i trafiken.

Andra nya körkortsklasser är klass A2 för motorcykel, som motsvarar den nuvarande effektbegränsade A-klassen för nybörjare, och klass LT, till vilken hör trafiktraktorer.


Förändringar beträffande bilskoletillstånd och förarundervisning

I fortsättningen är tillstånden att hålla bilskola riksomfattande och i kraft tillsvidare. Tillstånden beviljas för förarundervisning endera för den lättare fordonsgruppen eller för tunga fordon, eller för vardera. Undantaget är mopedundervisning, som med ett så kallat mopedundervisningstillstånd kan erbjudas med lättare krav än för ett vanligt bilskoletillstånd.

Den lägsta åldern då förarundervisning får inledas sänks från 17,5 år till 17 år och giltigheten för det kortfristiga körkortet efter examen förkortas till ett år.

Mängden grundläggande körundervisning med sikte på körkort för personbil föreslås bli utökad. Också självständig praktik läggs till då man fått ett kortfristigt körkort. Mer än tidigare betonas i undervisningen förarens ansvar för att trafiken är säker och miljökraven ska ägnas mer uppmärksamhet.

Förarundervisning med undervisningstillstånd kan i fortsättningen ges också av personer utanför familjen. I undervisningsprogrammet införs också samarbete med bilskolan så, att innan undervisningen inleds deltar eleven och läraren som har undervisningstillståndet i bilskolans undervisning. Man ska följa upp hur inlärningen framskrider med hjälp av ett uppföljningsbesök i bilskolan.

Reformen höjer priserna för bilskoleundervisningen med ungefär 250 euro och för undervisning med undervisningstillstånd med ungefär 300-400 euro.

Systemet med körförbud föreslås bli effektivare genom att man lägger till nya förseelser som leder till att körförbud övervägs. I fortsättningen ska man då körförbud övervägs beakta till exempel försumlighet att använda skyddsutrustning. Ändringar föreslås också beträffande varningsförfarandet.

I samband med körkortsreformen specificeras också lagarna om yrkeskompetens för yrkesmässiga transporter.

Ytterligare information
trafikrådet Anneli Tanttu, tfn 09 160 28568, 0400 438 543
regeringsrådet Eija Maunu, tfn 09 160 28 571, 040 716 4140
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn 09 160 28629, 0400 665 395