null Ny lag om koncession för fordonsbesiktning ökar konkurrensen och serviceutbudet

Ny lag om koncession för fordonsbesiktning ökar konkurrensen och serviceutbudet

Pressmeddelande 12.06.2012 08.19 fi sv

Kommunikationsministeriet har sänt ett förslag till ny lag om koncession för fordonsbesiktning på remiss. Propositionen syftar till att öka konkurrensen inom besiktningsbranschen och tillgången på besiktningsservice samt att begränsa prisstegringen. Remisstiden går ut den 24 augusti 2012.

Enligt ministeriets förslag ska konkurrensen inom branschen ökas genom att göra det lättare att få besiktningskoncession. De stränga kraven på oberoende när det gäller beviljandet av koncessioner ska lindras så att även kommersiella aktörer såsom bilfirmor och bilverkstäder har möjlighet att få koncession för periodiska besiktningar. På motsvarande sätt ges besiktningsställen möjlighet att utvidga sin verksamhet till att även omfatta service och reparationer.

Samarbetet mellan verkstäderna och besiktningsföretagen ökar utbudet av besiktningsservice och påverkar besiktningspriserna i gynnsam riktning.

Förslaget till den nya lagen ger också möjlighet att öppna besiktningsställen som endast är avsedda för besiktning av lätta eller tunga fordon. Detta gör det möjligt för olika besiktningsställen att etablera sig enligt den geografiska efterfrågan.

Enligt förslaget ska tillsynen över besiktningsverksamheten effektiviseras. Trafiksäkerhetsverket ges större möjligheter att utöva tillsyn över verksamheten genom att bl.a. utföra kontroller av nybesiktade bilar på besiktningsställena. Inom ramen för tidtabellen för ikraftträdandet av lagen ges Trafiksäkerhetsverket tid för att utveckla tillsynen över besiktningsverksamheten och effektivisera sina tillsynsåtgärder före ingången av 2014.

Dessutom förutsätts att besiktningsställena inför ett certifierat kvalitetsledningssystem (ISO-standard) för att förbättra egenkontrollen av verksamheten.

Ministeriet föreslår också att ett nytt besiktningsserviceregister inrättas. Ur detta får konsumenterna aktuell information om besiktningsställen och priser. Registret ska föras av Trafiksäkerhetsverket och uppdateras av besiktningsföretagarna själva.

Dessutom ska kraven på grundutbildning för besiktare mjukas upp. Som krav för tillträde till grundutbildning föreslår ministeriet yrkesexamen och specialyrkesexamen som lämpar sig för besiktningsbranschen. Den nya yrkesexamen ska enligt förslaget utgöra en tillräcklig grundutbildning som ger tillträde till utbildning för periodisk besiktning.

I Finland öppnades besiktningsbranschen för konkurrens 1994. Sedan dess har lagen om koncession för fordonsbesiktning inte genomgått några större ändringar. Trots den fria konkurrensen är besiktningsbranschen i Finland fortfarande tämligen koncentrerad. Prisutvecklingen och omfattningen av utbudet av besiktningstjänster har inte heller gynnat konsumenterna.

Propositionens innehåll är, med undantag av några små preciseringar, huvudsakligen detsamma som i den proposition som lämnades till riksdagen 2010. Den dåvarande riksdagen han inte behandla propositionen och den förföll.

Avsikten är att största delen av lagarna ska träda i kraft vid ingången av 2014.

Mer information:
Kari Saari, trafikråd, kommunikationsministeriet, tfn 029 534 2557
Björn Ziessler, avdelningschef, Trafiksäkerhetsverket, tfn 050 501 3443
Jyri Kuusela, specialmedarbetare, kommunikationsministeriet, tfn 050 339 6911