null Ny lag om trafiksystem och landsvägar till riksdagen för behandling

Ny lag om trafiksystem och landsvägar till riksdagen för behandling

Pressmeddelande 12.04.2018 13.26 fi sv

Regeringen föreslår att lagstiftningen om landsvägar ska ses över. Genom ändringarna säkerställs kvaliteten på väghållningen, förbättras övervakningen av den och fördelas ansvaret för organiseringen av väghållningen mellan olika parter. Dessutom skapas det ramar för en trafiksystemplanering som omfattar alla transportformer och som fungerar på såväl riksnivå som landskapsnivå.

- I förslaget ingår en enhetlig definition av servicenivån och kvalitetskraven i fråga om landsvägar i hela landet. Detta finns inte i den nuvarande lagstiftningen. Bestämmelser om underhållsnivån främjar ett jämlikt bemötande av medborgare och företag i olika delar av landet, då vägar av samma klass och med lika stora trafikmängder ska hållas i lika gott skick, konstaterar kommunikationsminister Anne Berner.

Enligt minister Berner är det också viktigt att de nya bestämmelserna möjliggör en effektivare övervakning av kvaliteten på underhållet.

Regeringen överlämnade riksdagen torsdagen den 12 april 2018 en proposition med förslag till lag om ändring av landsvägslagen och till vissa lagar som har samband med den. Genom förslaget genomförs inom området för trafik och transport största delen av de överföringar från staten till landskapen som ska göras i enlighet med landskapslagen. Eftersom tillämpningsområdet för landsvägslagen utvidgas föreslås det att namnet på lagen ändras till lag om trafiksystem och landsvägar.

Avsikten är landsvägsnätet fortsättningsvis ska ägas av staten och att statens ansvar som väghållare kvarstår (Trafikverket). Landskapen får väghållningsuppgifter som de sköter inom ramen för väghållningsområden som inrättats i enlighet med avtal som ingåtts med staten. Antalet områden är högst nio. Väghållningsuppgifterna ska finansieras med särskild finansiering.

Närings-, trafik och miljöcentralerna upphör vid utgången av 2019 och landskapen inleder sin verksamhet vid ingången av 2020. Merparten av uppgifterna vid närings-, trafik- och miljöcentralernas trafikansvarsområden överförs till landskapen. Enligt landskapslagen ska landskapen också ha hand om andra uppgifter som hänför sig till trafik och transporter, såsom kollektivtrafiken, understöd för enskilda vägar, mobilitetsstyrning och skärgårdstrafiken.

I syfte att säkerställa att landsvägsnätet är enhetligt på riksnivå ska de allmänna krav som ställs på landsvägar kompletteras med nya bestämmelser om servicenivå och underhåll i fråga om resor och transporter. Med servicenivå avses bland annat säkerhet, kostnadseffektivitet samt restid och dess förutsägbarhet.

I lagförslaget fastställs servicenivåerna för olika vägklasser: nationellt viktigt stomnät som betjänar den långväga trafiken, riks- och stamvägar som inte hör till stomnätet samt andra landsvägar.

Avsikten är att stomnätet fastställs särskilt genom förordning av kommunikationsministeriet efter att lagen har trätt i kraft. Det är meningen att förslaget till stomnät ska skickas på remiss så fort som riksdagen har antagit lagen om trafiksystem och landsvägar. Förslaget föreslås också gälla järnvägar.

Lagreformen stöder regeringens spetsprojekt för smidigare författningar.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Propositionen hänför sig till den regeringsproposition med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården som överlämnades till riksdagen den 2 mars 2017.

Ytterligare information:

Sabina Lindström, direktör, tfn 040 527 6103

Eeva Ovaska, överinspektör, tfn 050 431 1354