Olyckor vid transport av farliga ämnen hindras genom identifiering av riskerna

Pressmeddelande 11.06.2009 15.35 fi sv

Risken för en storolycka finns alltid i knutpunkterna för transporter av farliga ämnen, så som på bangårdar, i hamnar och vid vägtrafikcentraler. En ny metod för analys av olycksriskerna är till hjälp vid till exempel stadsplaneringen.

I analysmetoden klassificerar man miljöns risknivå vid knutpunkten och åskådliggör verkningsområdet för en eventuell olycka på en karta. Med hjälp av metoden kan planeraren uppskatta hur väl ett område passar för verksamheter som är särskilt sårbara, så som daghem och sjukhus.

I metoden uppskattar man sannolikheten för en möjlig storolycka och verkningarna av den på en tregradig skala, som beaktar de risker som människorna utsätts för och de eventuella verkningarna på konstruktioner och miljö. Skalan beaktar både statistisk information och subjektiva expertutlåtanden. För att underlätta riskanalysen har sannolikhetsklasserna på skalan satts i relation till andra kända risker, så som risken för trafikolyckor.

Med hjälp av metoden kan man också uppskatta kostnaderna för riskhanteringen och nyttan av den, vilket hjälper att identifiera och välja de rätta skyddsåtgärderna för respektive transportknutpunkt. Det är möjligt att utnyttja analysmetoden också på andra håll i planeringen av trafiksystemet.

Metoden att uppskatta risken för storolyckor är en del av KERTTU-projektet, som är gemensamt för kommunikationsministeriet, inrikesministeriet, miljöministeriet och vissa andra parter. Projektet genomfördes av Gaia Consulting Ab.

I KERTTU-projektet definierades för första gången i Finland hur man känner igen de risker för storolyckor som är förknippade med transporten av farliga ämnen och knutpunkterna för transporterna, samt med vilka metoder riskerna kan hanteras. Den rapport som är resultatet av projektet presenterades den 10 juni vid ett seminarium arrangerat av kommunikationsministeriet.

I arbetet för att bedöma säkerheten i knutpunkter för transporterna deltog kommunikationsministeriet, miljöministeriet, inrikesministeriet, Sjöfartsverket, Banförvaltningscentralen, Järnvägsverket, Åbo stad, Björneborgs stad och Björneborgs hamn, Tavastehus stad, VR-Group Ab, Palmberg TKU Oy, Sato Oyj, räddningsverket i Egentliga Finland samt Finlands Tankbilsförbund rf. I workshopar och intervjuer under utvecklingsarbetet deltog också Säkerhetsteknikcentralen, Centralen för undersökning av olyckor, Strålsäkerhetscentralen samt många andra aktörer.

Ytterligare information:
trafikrådet Seija Miettinen-Bellevergue, kommunikationsministeriet, tfn (09) 160 28563, 0400 724 5010
överinspektör Matti Laiho, miljöministeriet, tfn 0400 143 958
räddningsöverinspektör Rami Ruuska, inrikesministeriet, tfn (09) 160 42919, 050 456 0009
direktören för affärsverksamheten Ylva Gilbert, Gaia Consulting Ab, tfn 0400 756 358