Omstrukturering skapar Havscenter i Finland

Nyhet 11.12.2008 16.56 fi sv

Riksdagen godkände på onsdagen regeringens proposition om att omorganisera Havsforskningsinstitutets funktioner. Reformen gör organiseringen av forskningen klarare och förstärker forskningsinstitutens roll i det internationella forsknings- och vetenskapssamfundet. Den klarare arbetsfördelningen ökar också forskningsarbetets effektivitet. Dessutom förbättras förutsättningarna för produktion av sjösäkerhetstjänster.

Vid omstruktureringen grundas vid Finlands miljöcentral ett Havscenter, till vilket man koncentrerar den marinekologiska forskningen, från öppna havet till kustvattnen. Också forskningsfartyget Aranda överflyttas till centret. Till programmet för havsforskning vid Meteorologiska institutet koncentreras tjänste- och forskningsverksamhet som anknyter till fysikalisk havsforskning, så som sjögång och havsvattenstånd.

Avsikten att lagändringen träder i kraft den 1 januari 2009