Parkeringslättnader för hemvården på remiss

Pressmeddelande 22.10.2019 14.44 fi sv en

Hemvård (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som ska göra det smidigare och enklare för hemvårdarna att parkera. Avsikten är att ändringarna görs i den nya vägtrafiklagen som träder i kraft den 1 juni 2020.

Bakgrunden till detta är riksdagens uttalande i samband med att riksdagen antog vägtrafiklagen. Riksdagen förutsatte att man inleder beredning av nödvändiga lagändringar för att underlätta parkeringen för dem som arbetar inom hemvården eller som tillhandahåller motsvarande tjänster i hemmet.

- Vår befolkning åldras och behovet av hemvård ökar. Vi vill underlätta parkeringen för de anställda inom hemvården för att ge mer tid för vårdarbetet. Fri parkering och utvidgning av parkeringsrätten är förväntade förändringar och jag tror att det finns ett brett stöd för lagstiftningen i samhället, säger kommunikationsminister Sanna Marin.

Enligt propositionen ska hemvårdspersonalen få möjlighet till undantag från parkeringsbegränsningarna överallt i det finländska fastlandet. Parkeringsmöjligheterna ska förbättras på samma sätt som för personer med funktionsnedsättning.

De nya bestämmelserna gör att hemvårdspersonalen får parkera på parkeringsplatserna på kommunens gatunät utan någon avgift eller tidsgräns. Ytterligare är det möjligt att parkera på en gata där parkering är förbjuden med trafikmärket Parkeringsförbud (C38) eller med trafikmärket Parkeringsförbudszon (C39).

Därtill kan bilar försedda med parkeringstillstånd för hemvården också parkeras på andra ställen på en gårdsgata än på en markerad parkeringsplats.

Trots att trafikmärket Servicekörning tillåten (H25) förbjuder parkering är det möjligt att köra ett fordon som är försett med parkeringstillstånd och parkera fordonet inom tilläggsskyltens verkningsområde.

För hemvårdens parkering behövs ett parkeringstillstånd som kommunen beviljat. Tillståndet kan beviljas en anställd inom hemvården eller ett företag, en förening eller ett offentligt samfund som tillhandahåller hemvård.

Parkeringstillståndet ger dock inte rätt att i strid med bestämmelserna parkera på någon annan väg än på en gata eller utanför vägen till exempel på en bostadsfastighets gårdsområde.

Tillståndet ger dock inte heller rätt att parkera på en enskild väg, på en landsväg eller i terrängen eller till exempel på en bostadsfastighets gårdsområde.

Vad händer härnäst?

Remisstiden går ut den 3 december 2019. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi. 

Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Den nya vägtrafiklagen har redan antagits och den träder i kraft den 1 juni 2020. Avsikten är att de ändringar som nu bereds ska träda i kraft samtidigt.

Ytterligare information:

Elina Immonen, enhetsdirektör, tfn 050 303 2686

Kimmo Kiiski, trafikråd, tfn 050 539 5346