Persontrafiken på järnvägarna öppnas för konkurrens

Nyhet 09.08.2017 13.06 fi sv en

Regeringen har fattat beslut om att öppna persontrafiken på järnvägarna för konkurrens. I praktiken upphör VR:s ensamrätt till att bedriva trafik på Finlands bannät i början av nästa decennium då även andra aktörer kan etablera sig på marknaden för persontrafik. Regeringens beslut offentliggjordes i Helsingfors den 9 augusti av kommunikationsminister Anne Berner och näringsminister Mika Lintilä.

- I Finland har vi en fungerande konkurrens inom person- och godstrafiken på land, till havs och i luften, men inte inom spårtrafiken. Avsikten med reformen är att förbättra servicenivån och kundorienteringen inom järnvägstrafiken samt att öka tågtrafikens andel av persontrafiken i Finland. Att järnvägsmarknaden öppnas för upphandling gör det dessutom möjligt att konkurrera med biljettpriser och att sänka transportkostnaderna inom godstrafiken när tillgången till materiel blir större, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Konkurrensen inom persontrafiken på järnvägarna ger också landskap, större städer och stadsregioner möjlighet att inom sina respektive områden ordna regional eller lokal tågtrafik. Därför tas landskapen ända från början med i den riksomfattande konkurrensutsättningen.

- I fortsättningen kan landskapen och städerna ordna regional tågtrafik, vilket ökar möjligheterna till arbetspendling även på längre sträckor. Ett av hindren för ekonomisk tillväxt har just varit problem förknippade med arbetskraftens rörlighet, betonar minister Berner.

Skyldigheten att öppna marknaden för konkurrens hör samman med genomförandet av EU:s fjärde järnvägspaket som godkändes i december 2016 i syfte att skapa konkurrens inom persontrafiken på järnvägarna. Den inrikes persontrafiken på järnväg har redan öppnats för konkurrens i största delen av EU-medlemsstaterna.