Placeringen av en allmän flygplats i Helsingforsregionen avgörs i nästa landskapsplan

Pressmeddelande 08.06.2010 15.34 fi sv

Kommunikationsministeriet föreslår att frågan om placeringen av en allmän flygplats i Helsingforsregionen avgörs i nästa landskapsplan för Nyland. Nästa omgång för landskapsplaneringen i Nyland startar kring år 2014.

KM har sedan 2008 förberett miljökonsekvensbedömningen (YVA) av en allmän flygplats i Helsingforsregionen. Enligt en kartläggning som gjordes i början av året var av aktörerna i regionen endast Helsingfors stad villig att delta i att göra miljökonsekvensbedömningen och dela kostnaderna för den.

Eftersom processen för miljökonsekvensbedömningen av en allmän flygplats starkt är kopplad till planeringen av markanvändningen på landskapsnivå anser KM att placeringen av flygplatsen bäst kan avgöras i samband med att man utarbetar landskapsplanen. Processen för miljökonsekvensbedömningen har också försvårats av att projektet inte egentligen har någon som driver igenom det.

Avsikten med det projekt som bereds av KM är att skapa förutsättningar för ett avgörande av flygplatsfrågan i enlighet med lagen om miljökonsekvensbedömning. I kartläggningen har alternativen varit att man gör en områdesreservering för en flygplats eller att man fortsätter verksamheten på Malms flygplats så länge arrendeavtalet är i kraft, alltså till slutet av 2034.

Ytterligare information:
överdirektör Minna Kivimäki, tfn (09) 160 28013
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474