null Principbeslut inför mitträcken på huvudvägarna och effektiverar övervakningen av tung trafik

Principbeslut inför mitträcken på huvudvägarna och effektiverar övervakningen av tung trafik

Pressmeddelande 09.03.2006 14.32 sv

Statsrådet har fattat ett principbeslut om att förbättra säkerheten i vägtrafiken under åren 2006-2010. Målsättningen på riksnivå är fortfarande att minska antalet döda i trafiken till under 250 år 2010.

I beslutet har man sammanställt sådana viktiga åtgärder ur trafiksäkerhetsplanen, för vilka de organisationer som gör trafiksäkerhetsarbete behöver statsrådets principiella ställningstagande.

Under detta år gör man upp en plan för hur mitträcken skall byggas på vägavsnitt som anses farliga. I planen utreder man också finansieringsmöjligheterna. Med mitträcke kunde man minska antalet frontalkrockar på huvudvägar med en körbana. Åtskiljandet av mötande filer får en större tyngd än hittills då man slår fast hastighetsbegränsningar.

För att minska olyckorna inom yrkestrafiken skall man effektivera övervakningen av den tunga trafiken. Det här gäller också den gränsöverskridande trafiken. Övervakningen gäller bl.a. kör- och vilotider, körhastigheter, övertunga laster och lastens surrning. Man betonar att beställaren av transporterna och befraktaren har ansvar för lastningen och för att kör- och vilotiderna efterföljs.

Förarnas körkortsutbildning och förarexamen skall utvecklas. Under 2008 och 2009 tar man i bruk EU:s krav på yrkeskompetens och fortbildning för förarna av tunga fordon.

Under 2006 skall man utreda om man med EU-lagstiftning kunde sänka maximivärdena för de tunga fordonens hastighetsbegränsare. Dessutom skall man utreda möjligheten att för hastighetsövervakning använda information som lagrats i färdskrivaren.

Användningen av alkolås skall utvidgas. Alkolåset borde bli vanligare särskilt inom yrkestrafiken. Avsikten är att man skall utreda om alkolåset borde bli obligatoriskt vid skolskjutsar.

Som EU-samarbete strävar man också att verka för att det automatiska systemet för nödsamtal från fordon (eCall) skall bli utrustning i nya bilar från år 2009.

För att hålla antalet upprepade trafikförseelser i styr tar man i bruk ett system med s.k. felpoäng. Så kan man bättre än för närvarande beakta till exempel underlåtenhet att använda säkerhetsbälte och vissa andra förseelser. Dessutom skall man utreda om man i systemet kunde införa också undervisning för förare som samlat för många poäng.

Tröskeln för att ingripa vid hastighetsövervakning sänks så att körhastigheterna fås att motsvara hastighetsbegränsningarna och de överskridningar som görs är små. Enligt de planer som gjorts upp tidigare skall man öka den automatiska hastighetsövervakningen. Den fasta automatiska övervakningen borde täcka cirka 3000 kilometer av huvudvägarna år 2010.

Man strävar till att snabbare avskaffa plankorsningarna med järnväg. Älgkrockarna skall förebyggas genom att man bygger viltstängsel och fler passager av olika slag för djur samt genom att man förbättrar områden med fri sikt.

De trafiksäkerhetsproblem som medförs av åldrande skall kartläggas med ett särskilt program. I principbeslutet ingår också flera åtgärder för ibruktagande eller utveckling av ny teknologi.

Många av de föreslagna åtgärderna förutsätter utredningar och först utgående från dem kan man besluta om fortsatta åtgärder. Sådana frågor är till exempel möjligheten att göra alkolåset obligatoriskt för personer som upprepade gånger gjort sig skyldiga till rattfylleri samt en höjning av åldersgränsen för körkort för tyngre motorcyklar.

Dessutom skall man utreda hurdana erfarenheter det finns i andra länder av att cyklister bötfälls för körning utan cykelhjälm. Därefter gör man en bedömning av om det är nödvändigt att ta i bruk sanktioner.


Ytterligare information

statssekreterare Perttu Puro, tfn (09) 160 28325 eller 040 779 3436
trafikrådet Matti Roine, tfn (09) 160 28568 eller 040 823 2109
överingenjör Juha Valtonen, tfn (09) 160 28615 eller 040 865 3690
regeringsrådet Anna-Liisa Tarvainen, tfn (09) 160 28629 eller 0400 665 395