Prisuppgifterna för gränsöverskridande paketleveranstjänster ska bli mer jämförbara

Pressmeddelande 08.05.2019 13.49 fi sv en

Last laddas på flygplanet (Bild: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet begär yttranden om en ändring av postlagen som gäller internationella paketleveranstjänster. Ändringen har samband med en redan godkänd EU-förordning som förpliktar större företag som tillhandahåller paketleveranstjänster att förbättra insynen i prisuppgifterna för gränsöverskridande pakettjänster.

Utkastet till ändring av postlagen har sänts på remiss. Remisstiden löper ut den 28 maj 2019.

Genom lagändringen verkställs Europaparlamentets och rådets förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. EU-förordningen är i regel direkt bindande för medlemsstaterna. Utöver en förbättrad insyn i prisuppgifterna förpliktigar förordningen likväl medlemsstaterna att utse en behörig myndighet till att följa upp hur förordningen genomförs och förmedla prisuppgifter till kommissionen och andra medlemsstater samt till att fastställa påföljder för brott mot bestämmelserna.

Syftet med paketförordningen som EU antog våren 2018 är att öka insynen i prisuppgifterna för gränsöverskridande paketleveranstjänster och på så vis förbättra marknadens funktion och främja konkurrensen. Syftet med förordningen är också att effektivisera myndighetstillsynen.

I förslaget till ändring av postlagen som sänts på remiss föreslås det att Transport- och kommunikationsverket ska vara tillsynsmyndighet i Finland och att påföljderna för brott mot paketförordningen ska utdömas i enlighet med gällande postlag.

I Finland omfattar förordningen cirka tio företag som tillhandahåller paketleveranstjänster. Förordningen omfattar inte företag som etablerat sig i endast en medlemsstat och som enbart tillhandahåller inrikes paketleveranstjänster.

Avsikten med lagändringen är inte att utfärda ytterligare nationella bestämmelser.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagändringen går ut den 28 maj 2019. Alla organisationer och medborgare är välkomna att lämna ett yttrande på webbplatsen www.utlåtande.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen som tjänsteuppdrag.

Lagändringen avses träda i kraft den 23 november 2019.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 0295 342 532, Twitter @WirenSini

Eero Salojärvi, planerare, tfn 0295 342 123