Programtbudet i digital-tv blir bredare

Pressmeddelande 14.12.2006 15.51 sv

Utbudet av digital-tv-kanaler växer. Statsrådet beviljade koncessioner för ett nytt digitalt televisionsnät den 14 december. Alla de nya kanalerna har för avsikt att verka enligt betal-tv-principen.

Följande beviljades koncession:
Discovery Communications Europe för en dokumentärkanal,
Eurosport SA för en sportkanal,
MTV Oy för dokumentär- och faktaprogram och
Swelcom Oy för en serie- och filmkanal.
MTV Networks Europes musikkanal och Nickelodeon International Ltd:s barnkanal delar på sändningskapaciteten för en kanal.

Dessutom får Walt Disney Company Ltd koncession att dagtid sända barnprogram i det existerande C-kanalknippet. Kvällstid sänds på kanalplatsen kompletterande program från Urheilutelevisio.

Statsrådet ansåg att den här helheten bäst främjar yttrandefriheten, gör programutbudet mångsidigare och tillgodoser behoven hos särskilda grupper bland allmänheten. Programutbudet på betalkanalerna kompletterar de gratiskanaler som man fritt kan motta och som nu är tio till antalet.

Totalt 20 företag ansökte om de nya koncessionerna för digital-tv. Största delen ansökte om koncession för en eller flera betal-tv-kanaler. Statsrådet ansåg att en del av dem som ansökt om koncession för en gratiskanal inte hade tillräckliga förutsättningar att bedriva televisionsverksamhet.

Digita håller på att bygga ett nytt femte (E) sändningsnät. Nätet öppnas senast den 1 september 2007, när man i Finland helt går över till digitala televisionssändningar. Nätet täcker till en början södra och mellersta Finland och utvidgas småningom till övriga Finland.


Programmen i betal-tv
avkodas med ett programkort

I villkoren för koncessionerna för betal-tv-verksamhet har kommunikationsministeriet inkluderat ett krav på ett enda programkort. Krypteringen av televisionssändningarna bör genomföras i samråd med de andra aktörerna i branschen så, att alla markbundna digitala televisionssändningar kan dekrypteras med ett programkort. Förpliktelsen inkluderas i fortsättningen också i de koncessioner som redan är i kraft.


Sex sökande intresserade av att förmedla
program från Sveriges Television

Sex sökande vill ta hand om förmedlingen av program från Sveriges Television i Finland. De som ansöker är Boxer TV Access AB, MTV Oy, Digi TV Plus Oy, Rundradion Ab, Canal Digital Finland Ab och Swelcom Oy.

Ansökningstiden för programkoncessionerna gick ut den 14 december. I det nya sändningsnätet har plats reserverats också för förmedling av Sveriges Televisions (SVT) program. Till en början förmedlas i Finland program från den sammansatta kanalen SVT Europa.

I Österbotten sänds Sveriges televisions kanaler SVT1 och SVT2 förutom via kabeltelevisionen över ett sändningsnät som byggs i Vasaregionen. Tre aktörer har ansökt om områdets nätkoncessioner och fyra om programkoncessionerna.

Statsrådet beslutar om programkoncessionen för SVT Europa i början av 2007.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601