null Projektbolag finansierar storinvesteringar i spårtrafik

Projektbolag finansierar storinvesteringar i spårtrafik

Pressmeddelande 15.02.2019 15.50 fi sv en

Kommunikationsministeriet bildar ett av staten helägt aktiebolag inom järnvägsbranschen. Stats-rådet bemyndigade den 14 februari 2019 kommunikationsministeriet att underteckna bolagets avtal om bolagsbildning och andra handlingar som hänför sig till bildandet av bolaget.

Kommunikationsministeriet bemyndigades att på statens vägnar teckna alla aktier i det bolag som bildas och att för aktierna betala ett belopp som motsvarar ett minimikapital på 2 500 euro samt övriga kostnader för att bilda bolaget.

Aktiebolaget kommer att utgöra en koncern bestående av fem dotterbolag: projektbolaget Suomi-rata, projektbolaget Turun tunnin juna, ett materielbolag, ett fastighetsbolag och bolaget Rail Baltica.

Finanspolitiska ministerutskottet förordade den 1 februari 2019 att man bildar det av staten helägda aktiebolaget Oy Suomen Rata Ab (preliminärt namn).

 

Ytterligare information:
Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 0295 34 2051