Rambeslutet tryggade framtiden för viktiga trafik- och kommunikationsprojekt

Pressmeddelande 28.03.2013 13.15 fi sv

Regeringen fastställde den 27 mars 2013 ramarna för statsfinanserna för åren 2014-2017. Besluten som gäller trafik- och kommunikationspolitiken ökar för sin del samhällets tillväxt och konkurrenskraft.

Regeringens beslut säkerställde att pågående trafikprojekt framskrider och att alla projekt som omnämnts i den trafikpolitiska redogörelsen kan inledas under denna regeringsperiod. Beslut om tidtabellen för nya projekt fattas under vårens lopp. En del av dem färdigställs under åren efter ramperioden.

- Regeringen fattade krävande beslut i en extremt svår situation för att främja Finlands tillväxt och konkurrenskraft. Vi kan hålla våra bastrafikleder i skick och vi inleder ett stort antal nya projekt. Regeringen stöder också mycket kraftigt utvecklandet av nya verksamhetsmodeller, säger trafikminister Merja Kyllönen.

Anslagsökningen för trafikledsprojekt är sammanlagt 113 miljoner euro under 2014 och 58 miljoner euro under 2015. Av dessa ökningar anvisas 50 miljoner euro för ett effektivt genomförande av projekt som presenterats i redogörelsen. Kommunikationsministeriet anvisar en del av finansieringen för basunderhållet av trafiklederna till det dagliga underhållet av trafiknätet. I enlighet med linjedragningen i den trafikpolitiska redogörelsen överförs 100 miljoner euro per år av trafikledsinvesteringarna till trafiknätets små investeringar och underhåll med början 2016.

Regeringen främjar näringslivets konkurrenskraft med åtgärder som sänker företagens transport- och logistikkostnader. Måtten och massorna för den tunga trafiken höjs. Under ramperioden anvisas sammanlagt 55 miljoner euro tilläggsfinansiering till förbättring av vägnätet med vilken man kan reparera de logistiskt mest kritiska objekten. Målet är att på kort sikt spara 80-160 miljoner euro per år i logistikkostnader. På lång sikt kan kostnadsnyttan transporterna stiga upp till 3 miljarder euro. Förändringen innebär inbesparingar i logistikkostnaderna och medverkar till att underlätta näringslivets möjligheter att anpassa sig till de kostnader som svaveldirektivet orsakar. Även Europeiska kommissionen har godkänt den finska förordningsändringen. Följande steg är att kommunikationsministeriet begär åsikter av intressegrupperna om tidtabellen för när ändringarna träder i kraft samt om de åtgärder och verkningar som ändringarna innebär.

Utvecklingen av trafikpolitikens nya verksamhetsmodeller påskyndas med mångsidiga experiment i flera av trafikpolitikens delområden. Arbetet som pågår i ministeriets arbetsgrupp som utreder rättvis och intelligent trafik främjas genom att testa betalningssystem tillsammans med aktörerna i branschen. Genom att reformera de offentligt finansierade persontransporterna avser man att effektivisera produktionen av service samtidigt som kvaliteten höjs.

Regeringen fortsätter att öppna offentliga datalager. Bland annat görs Meteorologiska institutets väder- och radardata samt Trafikverkets rutt- och tidtabellsuppgifter för kollektivtrafik tillgängliga för medborgarna och företagen. Öppnandet av data bidrar till att utveckla trafiksystemet så att det är mera service- och kundinriktat.

För att utveckla Finlands internationella telekommunikationsförbindelser fortsätter regeringen utredningsarbetet som gäller telekommunikationskabelprojektet genom Östersjön som förbinder Finland och Tyskland. Regeringen reserverade anslag för att grunda ett centrum för cybersäkerhet.

- Jag är speciellt nöjd över att regeringen visade vilja att främja utvecklandet av nya snabba telekommunikationsförbindelser. Finland står även som modell för andra i grundandet av ett centrum för cyberstrategi, konstaterar bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru.

Ytterligare information:

Sarianne Hartonen, trafikminister Merja Kyllönens specialmedarbetare, tfn 050 371 2294
Mikael Nyberg, regeringsråd, enhetschef, trafikpolitiska avdelningen, tfn 040 837 8794
Esa Suominen, bostads- och kommunikationsminister Krista Kiurus specialmedarbetare, tfn 050 560 7663
Juhapekka Ristola, överdirektör, kommunikationspolitiska avdelningen, tfn 040 078 8530