Reformen av besiktningslagstiftningen kör igång

Pressmeddelande 12.07.2016 16.05 fi sv en

Finland börjar bereda en ändring av de nationella besiktningsförfattningarna i syfte att genomföra EU:s nya trafiksäkerhetspaket. Samtidigt ser man också över den övriga nationella besiktningslagstiftningen i förhållande till kraven i EU-direktiven.

Enligt regeringsprogrammet är målet att få till stånd smidigare författningar och därigenom avveckla sådan onödig reglering som försvårar medborgarnas vardag. Vid genomförandet av EU-regleringen avhåller man sig från att skapa ytterligare nationell reglering.

Avsikten är att inom ramen för projektet se över besiktningslagstiftningen med särskild fokus på medborgarnas vardag. I Finland genomgår årligen cirka 2,5 miljoner person- och paketbilar periodisk besiktning. De sammanlagda besiktningskostnaderna för medborgarna uppgår till cirka 160 miljoner euro per år.

EU:s trafiksäkerhetspaket omfattar nya direktiv om besiktning, registreringsintyg och vägkontroller. Finland måste se över den nationella lagstiftningen till de delar den gäller bl.a. besiktningsskyldigheten i fråga om motorcyklar och snabba traktorer, kraven på besiktningsställen och besiktningsanordningar samt bestämmelser om komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder.

I besiktningsdirektivet anges en miniminivå för de fordonskategorier som ska besiktas vid periodisk besiktning liksom även för besiktningsfrekvens, komponenter som ska kontrolleras och kontrollmetoder. I Finland krävs för närvarande en tätare besiktningsintervall än enligt besiktningsdirektivet, och besiktningsplikten gäller dessutom bromsförsedda lätta släpvagnar, fyrhjulingar och lätta fyrhjulingar. När kraven på periodisk besiktning ses över ska särskild uppmärksamhet fästas vid dess verkningar på trafiksäkerheten och miljön.

Inom projektet klarläggs också möjligheten att öka andelen vägkontroller av fordon. En utvidgning av kontrollverksamheten skulle främja övervakningen i realtid av trafikdugligheten hos bilar och samtidigt öka trafiksäkerheten.

I motsats till många andra länder omfattar besiktningsplikten i Finland inte motorcyklar. Enligt besiktningsdirektivet ska motorcyklar dock besiktas eller så ska man tillämpa alternativa sätt för att öka trafiksäkerheten i fråga om motorcyklar. Inom projektet klarlägger man också genomförandet av besiktningskraven för snabba traktorer.

Avsikten är att en regeringsproposition om detta kan överlämnas till riksdagen i början av 2017. Direktivet ska ha genomförts senast den 20 maj 2017. Projektet kommer att beredas i öppen växelverkan med intressentgrupperna.

Ytterligare information:

Joel Karjalainen, överinspektör, tfn 0295 34 2028