Reformen av persontrafiken kör i gång

Pressmeddelande 19.09.2013 13.54 fi sv

Kommunikationsministeriet har tillsatt en styrgrupp för att bereda en reform av offentligt finansierade persontransporter.

Beredningen inleds i samarbete mellan flera ministerier. Statsrådet antog ett principbeslut om reformeringen av persontransporter den 16 maj.

Styrgruppen samordnar ett projekt för att utforska nya sätt att planera, upphandla och genomföra persontrafiktjänster, såsom transporter ersatta av Folkpensionsanstalten (FPA) och öppen kollektivtrafik.

Styrgruppen svarar för genomförandet, styrningen och övervakningen av reformen. Det finns bland annat planer på att starta nyskapande försök i 1-3 regioner och att följa upp hur de lyckas i praktiken.

Styrgruppen inleder nödvändiga lagstiftningsprojekt, inrättar projektgrupper för att bereda ändringarna i lagstiftningen och verkställigheten av dem samt styr projektgruppernas arbete. Vid behov kommer styrgruppen också att starta andra försök och övervaka genomförandet av dem.

Styrgruppen rapporterar regelbundet till den trafik- och kommunikationspolitiska ministerarbetsgruppen om hur reformen framskrider. Styrgruppens mandatperiod pågår fram till den 30 april 2015.

Medlemmarna i styrgruppen kommer från Social- och hälsovårdsministeriet, Undervisnings- och kulturministeriet, Finansministeriet, FPA, Finlands Kommunförbund, Utbildningsstyrelsen och Institutet för hälsa och välfärd. Ordförande är överdirektör Minna Kivimäki från Kommunikationsministeriet.

I dagsläget lägger olika sektorer inom stat och kommun samt FPA årligen ungefär en miljard euro på offentligt upphandlade persontransporter eller transporter som ersätts, såsom skolskjutsar, taxiresor ersatta av FPA och resor som socialvårdssektorn ersätter. Kostnaderna för transporterna stiger ständigt. Om persontransporterna inte utvecklas, finns det risk för att servicenivån sjunker och att självriskandelen höjs.


Ytterligare information
Minna Kivimäki, styrgruppens ordförande, avdelningschef tfn 0295 342 013,
Tero Jokilehto, specialsakkunnig, tfn 0295 342 568
Sarianne Hartonen, trafikminister Kyllönens specialmedarbetare, tfn 0295 342 325