null Regeringen beslutade om trafikprojekt

Regeringen beslutade om trafikprojekt

Pressmeddelande 06.04.2016 12.15 fi sv

Regeringen inleder banprojektet Luumäki-Imatra samt vägprojekten riksväg 4 Uleåborg-Kemi, riksväg S:t Michel-Juva och riksväg 12, Lahtis södra ringväg. Staten beviljar bidrag för byggandet av Spårjokern och en spårväg i Tammerfors. Planeringen av den snabba förbindelsen mellan Helsingfors och Åbo fortsätter.

Regeringen kom överens om planen för de offentliga finanserna 2017-2020 den 5 april.

Ban- och vägprojekten förbättrar trafiksmidigheten och trafiksäkerheten.

Banprojektet Luumäki-Imatra kommer att förbättra förutsättningarna för järnvägstrafiken att fungera vid den ryska gränsen. Projektet ska öka kapaciteten på denna bana som är viktig för industritransporterna samt förbättra smidigheten i godstrafiken. Projektet ska också bidra till bättre servicenivå inom persontrafiken och hantering av störningar. Projektets totala kostnader uppgår till 165 miljoner euro. Byggandet kan inledas år 2018.

Projektet rv 4 Uleåborg-Kemi förbättrar säkerheten och smidigheten och minskar trängseln på vägen vid Uleåborg. Projektet förbättrar också näringslivstransporternas funktionssäkerhet. Åtgärderna ska utföras vid Uleåborg och Haukipudas. Riksväg 4 är Norra Finlands viktigaste trafikförbindelse och en del av det internationella transportnätet TEN-T. Totalkostnaderna är 155 miljoner euro. Projektet kan inledas nästan omedelbart.

Målet för projektet rv 5 S:t Michel-Juva är att förbättra gods- och persontrafikens smidighet, funktionssäkerhet och trafiksäkerhet. Projektet bidrar också till ny markanvändning. Projektets totala kostnader är 121 miljoner euro. Projektet kan inledas nästan omedelbart.

Projektet rv 12, Lahtis södra ringväg förbättrar säkerheten och smidigheten i trafiken. Den nya vägen passerar centrumområdet delvis genom en tunnel. Projektet ska minska de negativa effekter som den nuvarande vägen medför och främjar utveckling av markanvändningen och näringslivet i hela Lahtis område. Totalkostnaderna uppgår till 275 miljoner euro. Byggandet kan inledas tidigast våren 2017.

Statsbidrag för två stora spårvägsprojekt

Staten beviljade projektet Spårjokern 84 miljoner euro. Spårjokern är en snabbspårväg mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Spårvägen ersätter den livligt trafikerade busslinjen 550. Vägen förbättrar huvudstadsregionens tvärgående kollektivtrafik och gör det möjligt att bygga 60 000 nya bostäder.

För byggandet av en spårväg i Tammerfors beviljade staten 71 miljoner euro. Målet är att täta strukturen i den växande staden genom effektiv kollektivtrafik. Projektet gör det möjligt att bygga 46 000 nya bostäder nära spårvägen före år 2040. Projektets första fas omfattar stråken från Hervanta till centrum och från centrum till centralsjukhuset Tays. Under den andra fasen bygger man ett stråk från centrum till Lentävänniemi.

Ökat samarbete mellan staten och stadsregioner

Med stadsregionerna förhandlas det fram intentionsavtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal). Dessa bidrar till att genomföra regeringsprogrammets spetsprojekt. MBT-avtalen ökar samarbetet mellan staten och stadsregionerna. Enligt staten är ett villkor för stora infrastrukturprojekt i tillväxtområdena att städerna ökar bostadsproduktionen och utbudet av tomter. Statsrådets principbeslut om MBT-avtal tas under våren. Avtalen bidrar också till att skapa informationsbaserade trafiktjänster.

Enligt planen för de offentliga finanserna ska den fortsatta planeringen av den snabba förbindelsen mellan Helsingfors och Åbo beviljas 40 miljoner euro. En ny snabb tågförbindelse utvidgar pendlingsregionerna.

I samband med förhandlingarna om MBT-avtal avgörs också statens eventuella deltagande i finansieringen av Åbo ringväg och Klövskogs omfartsväg.

Mer information:

Mikael Nyberg, avdelningschef, tfn 040 837 8794, Twitter @nyberg_mikael

Risto Murto, enhetsdirektör, tfn 040 505 3320, Twitter @risto_murto