Regeringen förbereder åtgärder för att minska olägenheterna med långtradartrafiken vid östgränsen

Pressmeddelande 07.08.2008 14.56 fi sv

Regeringen vidtar åtgärder med vilka man vill trygga säkerheten i långtradartrafiken vid östgränsen och minska olägenheterna för dem som bor i regionen. Med åtgärderna förbereder man sig i synnerhet för den kommande vintern. Regeringen behandlade den 7 augusti trafikminister Anu Vehviläinens förslag till fortsatta åtgärder, med vilka olägenheterna från den tunga trafiken kunde minskas i synnerhet vid gränsövergångarna i Imatra och Nuijamaa.

Regeringen är redo att vid behov med myndighetsbeslut införa körbegränsningar för godstrafiken och anvisa eventuella alternativa rutter. Körbegränsningarna kan införas också med hjälp av trafikmärken så, att man med dem begränsar till exempel fordonens storlek och körtid på riksvägarna 6, 7 och 26. Man kommer att fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten på skol- och arbetsvägar.

Regeringen utreder också hur vägtrafikförordningen kan ändras så, att trafikledningen flyttas över från polisen till en utomstående aktör. Tillsammans med hamnarna strävar man till att komma överens om hur kostnaderna för övervakningen och regleringen av trafiken ska delas.

KM utreder tillsammans med polisen, Gränsbevakningsväsendet och Vägförvaltningen möjligheten att utveckla ett gemensamt dataförvaltningssystem. Avsikten är att man med det gemensamma systemet kan följa med antalet långtradare på Finlands vägnät. Myndigheterna kan med hjälp av de här uppgifterna förutse trängsel i långtradartrafiken och vidta åtgärder för att hindra att sådan uppstår.

Andra sätt som regeringen vill utreda för att minska de negativa följderna av den tunga trafiken österut är med vilka ändringar i lagstiftningen man kunde föreskriva mer bestående körbegränsningar. Dessutom skulle man med lagändringar kunna ge statsrådet en möjlighet att begränsa trafiken i situationer då trängseln i långtradartrafiken har varit osedvanligt omfattande och långvarig.

Regeringen föreslår också att man förbereder uppbärande av en vinjettavgift av lastbilstrafiken. På grund av den kraftiga tillväxten i transitotrafiken bör Finland på nytt bedöma möjligheten att ta i bruk en tidsbaserad vinjettavgift. Den utländska trafikens andel av hela lastbilstrafiken är cirka nio procent och andelen uppskattas öka till 15 procent under de närmaste fem åren. De här utländska lastbilarna betalar inte för bruket av vägar i Finland.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn (09) 160 28325 eller 044 058 1030
kanslichef Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389 eller 0500 787 742
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09 160 28482 eller 050 552 7260