null Regeringen föreslår att yrkesmässig persontransport med paket- och lastbil förbjuds

Regeringen föreslår att yrkesmässig persontransport med paket- och lastbil förbjuds

Pressmeddelande 30.03.2010 16.21 fi sv

Regeringen vill ändra lagen om taxitrafik så att yrkesmässig persontransport med paket- eller lastbil förbjuds, med vissa undantag som nämns särskilt. Syftet med propositionen är att precisera några moment i den ikraftvarande lagen, så att säkerheten och konsumentskyddet förbättras för de kunder som anlitar taxitjänster och taxitjänsterna har god kvalitet och är pålitliga också i fortsättningen.

Regeringen beslutade om innehållet i propositionen om ändring av lagen om taxitrafik den 30 mars 2010. Republikens president har för avsikt att ge propositionen till riksdagen samma dag.

Regeringen betonar att förbudet att använda last- eller paketbil för yrkesmässiga persontransporter förbättrar passagerarnas konsumentskydd och säkerhet. Passagerarna kan inte längre ovetande använda sådana tjänster, där det inte råder säkerhet om till exempel förarens yrkesskicklighet, hans brottsbakgrund eller företagarens goda rykte.

För att bedriva taxitrafik ska det fortfarande krävas taxitillstånd och föraren ska fortfarande ha körtillstånd för taxiförare. Endast personbil ska kunna betraktas som taxibil. Personbilen får vara registrerad för högst 8 personer förutom föraren.

Lagen om taxitrafik trädde i kraft 2007. Nu är det alltså endast fråga om en precisering av lagen. Bakgrunden till det är att affärsverksamhet som påminner om taxitrafik sedan våren 2009 har bedrivits med lastbilar. De här fordonen har utnyttjat taxistationer och kännetecken för taxibilar, så som anordningar på biltaket som påminner om taxibilarnas ljusskylt. Till konsumenterna har verksamheten vilseledande marknadsförts som normal taxitrafik. För de här företagarna innebär ändringen att de bör upphöra med verksamheten vid laga ansvar.

För företagare som allmänt bedriver godstrafik har förbudet inga ekonomiska konsekvenser, eftersom förbudet gäller endast yrkesmässig persontransport med lastbil. Dessutom ingår i lagändringen ett noggrant definierat undantag beträffande service med hemtransport av en vara och av dess köpare.

Ändringen underlättar verksamheten för de övervakande myndigheterna, så som för polisen och konsumentmyndigheterna. De regionala verkningarna är störst i huvudstadsregionen, där den taxiliknande verksamheten med lastbil främst har bedrivits.

Ytterligare information:
regeringsrådet Irja Vesanen-Nikitin, tfn (09) 160 28544