null Regeringen föreslår en ny lag: miljövänligare offentlig upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringen föreslår en ny lag: miljövänligare offentlig upphandling av fordon och trafiktjänster

Pressmeddelande 29.04.2021 15.45 fi sv en

Elbussar på laddning. (Foto: Mika Pakarinen / Keksi Agency)

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som ska öka andelen fordon med små eller inga utsläpp i upphandlingen av fordon och trafiktjänster. Genom lagen genomförs kraven i EU:s direktiv om upphandling av rena fordon. Regeringen överlämnade sin proposition till riksdagen den 29 april 2021.

Lagen ska gälla fordon och trafiktjänster som köps av till exempel kommuner och staten, såsom skoltransporter, sophämtning, köp av busstjänster inom lokaltrafiken och FPA:s transporter. Lagstiftningen främjar en ökad användning av alternativa bränslen, såsom el, gas och biobränslen. Lagen kommer att ersätta lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon. Lagen är en av åtgärderna i utkastet till färdplanen för fossilfria transporter.

– I offentliga upphandlingar måste man i allt större utsträckning satsa på utsläppssnåla fordon och tjänster. Den lag som regeringen föreslår är en del av färdplanen för fossilfria transporter, vars mål är att halvera utsläppen från trafiken fram till 2030. I och med propositionen kommer den offentliga sektorn att fungera som vägvisare när det gäller att minska utsläppen från trafik och transporter, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Vid beredningen av lagen har man beaktat att det ska råda regional rättvisa vid det nationella genomförandet. För kommunernas del har minimiandelen upphandlingar med miljövänlighet som utgångspunkt specificerats utifrån avstånd och regionernas ekonomiska beredskap. Utöver de bestämmelser som baserar sig på direktivet ska lagen också gälla upphandling av fordon och trafiktjänster som anskaffas genom koncessioner. Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik behandlade innehållet i lagstiftningen och rådet för bedömning av lagstiftningen gav ett utlåtande om lagutkastet i mars.

Kraven fördelas på tre fordonskategorier

Minimikraven fördelas på tre olika fordonskategorier, dvs. personbilar och lätta nyttofordon, lastbilar och bussar samt på två upphandlingsperioder, dvs. 2.8.2021–2025 och 2026–2030. Kraven tillämpas när en upphandlande enhet köper, hyr, leasar, hyrköper eller upphandlar vissa transporttjänster. Direktivet gäller endast nya upphandlingar.

1. Personbilar och lätta nyttofordon – andelen elbilar ska öka vid upphandling

Den första kategorin omfattar personbilar och lätta nyttofordon, vilka är paketbilar, dvs. fordon i kategori N1 och fordon i kategori M2.Enligt direktivet får CO2-utsläppen från personbilar och paketbilar som definierats som miljövänliga vara högst 50 g/km fram till utgången av 2025 och 0 g/km från och med 2026. I praktiken innebär detta renodlade elbilar och fram till utgången av 2025 också laddningshybrider.

Finland ska under vardera upphandlingsperioden säkerställa att 38,5 procent av upphandlingarna omfattar miljövänliga person- och paketbilar. I lagutkastet föreslås det att minimiandelarna för person- och paketbilar samt lastbilar ska separeras så att kommuner som hör till olika landskap har olika minimiandelar. Målet är att ta hänsyn till regionala skillnader, såsom avstånd, ekonomisk beredskap, tillgång till laddningsstationer och situationen på taximarknaden. Övriga upphandlande enheter skulle omfattas av direktivets minimimål.

2. Lastbilar – ett miljövänligt fordon ska framföras med biodrivmedel, el, gas eller väte

Som miljövänlig lastbil definieras ett fordon som framförs med alternativa bränslen såsom biodrivmedel, el, gas eller väte. Finland ska säkerställa att 9 procent av anskaffningarna av lastbilar under den första upphandlingsperioden och 15 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga.

Liksom i fråga om person- och paketbilar ska de kommunala upphandlingsenheternas minimimål graderas. Upphandlingsenheterna i de kommuner som hör till landskapen med högre målnivå ska alltså omfattas av strängare krav än de upphandlande enheterna i de kommuner som hör till landskapen med lägre målnivå. Övriga upphandlande enheter skulle omfattas av direktivets minimimål.

3. Bussar – andelen renodlade elbussar ska öka i framtiden

Med miljövänlig buss avses ett fordon som drivs med alternativa bränslen såsom el, väte, gas eller biobränsle. För Finland ska det säkerställas att 41 procent av de nya bussanskaffningarna under den första upphandlingsperioden och 59 procent under den andra upphandlingsperioden är miljövänliga. Kraven gäller endast bussar i lokaltrafik, dvs. bussar med sittplatser och ståplatser.

Dessutom ska hälften av de miljövänliga fordon som upphandlas under vardera upphandlingsperioden vara renodlade elbussar, dvs. 20,5 procent under den första perioden och 29,5 procent under den andra perioden. Delmålet i fråga om renodlade elbussar är graderat med beaktande av regionala skillnader.

Vilka fordon omfattas inte av direktivet?

Lagen ska inte gälla bussar i fjärrtrafik och inte heller till exempel jordbruks- och skogsbruksfordon eller två- och trehjuliga fordon. Regleringen ska inte tillämpas till exempel på utryckningsfordon, militärfordon och fordon på byggarbetsplatser. Dessutom är fordon i kategori M1 avsedda för rullstolsanvändare undantagna från kraven.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen den 29 april 2021 har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Därefter lämnas propositionen till utskottsbehandling.

Lagen avses träda i kraft i augusti 2021. Skyldigheterna som föreskrivs i direktiven träder i kraft den 2 augusti 2021. Skyldigheterna enligt lagen gäller upphandling där upphandlingsförfarandet inleds efter att lagen har trätt i kraft.

Ytterligare information:

kommunikationsminister Timo Harakka. För förfrågningar om intervjuer med ministern: Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 0400 816 187

Eleonoora Eilittä, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 34 2089, eleonoora.eilitta(a)lvm.fi, Twitter @EleonooraE

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)lvm.fi, Twitter @PaiviAntikainen