Regeringen föreslår: Transport- och kommunikationsverket ska behandla klagomål som gäller hamntjänster

Pressmeddelande 23.11.2018 17.14 fi sv

Hamn. Foto: KM/Shutterstock

Regeringen föreslår att klagomål som gäller hamntjänster och gemensamma regler för finansiell insyn i hamnar ska hanteras av Transport- och kommunikationsverket. EU-förordningen om hamntjänster förpliktar medlemsstaterna att utse en myndighet som ansvarar för hanteringen av klagomål som gäller tillämpningen av förordningen.

Regeringen föreslår att lagen om transportservice ändras så att man i den beaktar EU-förordningen om hamntjänster. I EU-förordningen om hamntjänster som träder i kraft i mars 2019 förpliktas medlemsstaterna att utfärda nationella bestämmelser om vilken myndighet som ansvarar för hanteringen av klagomål som gäller tillämpningen av förordningen samt om de sanktioner som är tillämpliga vid överträdelser av förordningen och om överklaganden.

Det är motiverat att uppgiften åläggs Transport- och kommunikationsverket, eftersom verket har kunskap om branschen och skötseln av tillsynsuppgiften inte hindrar verket i dess övriga verksamhet. I hanteringen av klagomål ska Transport- och kommunikationsverket höra Konkurrens- och konsumentverket som har sakkunskap i konkurrensrätt.

EU-förordningen om hamntjänster omfattar varierande tjänster i hamnarna, såsom bunkring, förtöjning, passagerartjänster samt uppsamling av fartygsgenererat avfall och lastrester. Avsikten med bestämmelserna är att underlätta tillträdet till marknaden för hamntjänster och att förbättra kvaliteten på de tjänster som erbjuds i hamnarna. I Finland gäller förordningen följande hamnar: Björneborg, Eckerö, Fredrikshamn-Kotka, Hangö, Helsingfors, Jakobstad, Karleby, Kaskö, Kemi, Mariehamn, Raumo, Rautaruukki/Brahestad, Sköldvik, Uleåborg och Åbo-Nådendal.

Transport- och kommunikationsverket avses kunna förelägga den som bryter förordningen om hamntjänster vite, hot om tvångsutförande eller hot om avbrytande. I ett beslut som meddelats av Transport- och kommunikationsverket får omprövning begäras hos verket och efter det kan beslutet vid behov överklagas hos förvaltningsdomstolen.

I den förestående ämbetsverksreformen på Kommunikationsministeriets förvaltningsområde slås Trafiksäkerhetsverket, Kommunikationsverket och vissa funktioner vid Trafikverket att samman till ett nytt ämbetsverk, Transport- och kommunikationsverket, som inleder sin verksamhet den 1 januari 2019.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum). Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till utskottsbehandling. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Förordningen om hamntjänster ska tillämpas från och med den 24 mars 2019 då de nationella bestämmelser som kompletterar förordningen ska sättas i kraft. Lagen avses träda i kraft samma dag som EU-förordningen, alltså den 24 mars 2019.

Mer information:

Mira Karppanen, överinspektör, tfn 0295 342 094
Jari Gröhn, trafikråd, tfn 0295 342 501