Regeringen preciserar bestämmelserna om körkortsförfaranden och avläggande av körkort

Pressmeddelande 26.10.2012 14.23 fi sv

Regeringen presenterar preciseringar till körkortslagen före lagens slutgiltiga ikraftträdande den 19 januari 2013. Preciseringarna gäller bland annat övergångsperiodens arrangemang i samband med avläggande av körkort.

Regeringen föreslår att avläggandet av förarutbildningen preciseras. Om förarutbildningen avläggs efter den 19 januari 2013 ska examensdeltagaren uppfylla de nya kraven på minimiålder och den som godkänts i examen får rätt att köra bil enligt de nya tidsfristerna.

Preciseringarna gäller även för kortvarigt körkort. Om en kortvarig körrätt har erhållits före den 19 januari 2013 bör föraren genomgå undervisning för fördjupningsdelen enligt de nya bestämmelserna för att få ett permanent körkort (motsvarar undervisningen i det nuvarande andra skedet). Om föraren får kortvarig körrätt efter att den nya lagen trätt i kraft bör han eller hon delta både i undervisningen för övningsdelen och för fördjupningsdelen.

Regeringen föreslår att den förarutbildning som inletts före den 19 januari 2013 ges enligt de nuvarande bestämmelserna.

Regeringen godkände en proposition om ändring av körkortslagen den 25 oktober 2012. Körkortslagen träder i kraft i sin helhet den 19 januari 2013.

En del av körkortslagens nationella bestämmelser trädde i kraft i juni 2011. Då utfärdades bestämmelser om bland annat avläggande av mopedkörkort, medicinska krav för körkort, körkortspåföljder samt trafiklärartillstånd och trafiklärarnas övningsundervisning.

Ändringarna som träder i kraft i januari 2013 gäller främst genomförandet av EU:s körkortsdirektiv. Ändringarna i körkortslagen berör bland annat körkortskategorierna, kraven på minimiålder och giltighetstiderna. Även förarutbildningen för kategori B för körkort för bil övergår till trestegsmodellen.

Förnyelsen av körkortslagstiftningen grundar sig delvis på EU:s körkortsdirektiv, enligt vilket alla körkort som utfärdats enligt nuvarande bestämmelser bör bytas ut till nya före utgången av 2033. Målsättningen med direktivet är att förbättra trafiksäkerheten och att uppnå en enhetlig körkortspraxis inom EU.

Ytterligare information

Eija Maunu, regeringsråd, tfn 0295 34 2571