null Regeringen understöder reformen av EU-lagstiftningen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Regeringen understöder reformen av EU-lagstiftningen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Pressmeddelande 23.02.2017 14.31 fi sv en

Regeringen ställer sig positiv till EU-kommissionens förslag om att reformera lagstiftningen om dataskydd vid elektronisk kommunikation, eftersom reformen väntas stärka skyddet av konfidentialiteten och den personliga integriteten vid elektronisk kommunikation. Dessutom uppskattas förslaget främja utvecklingen av ansvarsfull digital affärsverksamhet och service. Regeringen lämnade en skrivelse i frågan till riksdagen den 16 februari 2017.

Europeiska kommissionen lade i januari 2017 fram ett förslag om att ersätta direktivet om integritet och elektronisk kommunikation med en EU-förordning om integritet och elektronisk kommunikation (e-privacy), vars mål är att säkerställa konfidentialiteten och skyddet för privatlivet vid elektronisk kommunikation.

Regeringen anser att målen och utgångspunkterna i förslaget är motiverade, eftersom de stöder tillgodoseendet av medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och genomförandet av Finlands regeringsprogram i överensstämmelse med den nationella informationssäkerhetsstrategin. Regeringen bedömer att kommissionens förslag skulle öka möjligheterna till enhetlig tolkning och tillämpning av dataskyddsregleringen i unionen.

Regeringen understöder den teknikneutrala och allmänna karaktären av bestämmelserna om integritet vid elektronisk kommunikation och den planerade utvidgningen av regleringen så att den också ska gälla kommunikationstjänster som tillhandahålls över internet (såsom smarttelefonernas applikationer för snabbmeddelanden). Enligt regeringen bör skyddet av den personliga integriteten gälla likvärdigt alla tjänster som medborgare och företag använder för att kommunicera med varandra elektroniskt.

Regeringen anser det vara viktigt att användaren genom sitt samtycke kan kontrollera behandlingen av uppgifter vid elektronisk kommunikation. Vidare anser regeringen det vara bra att användarnas rättigheter att skydda sig mot icke-önskade meddelanden stärks och förtydligas. Vid den fortsatta beredningen gäller det dock att se till att regleringen inte oskäligt bromsar upp utvecklingen av en tillväxtmiljö för digital affärsverksamhet och digitala tjänster.

Det är viktigt att regleringen av det allmänna dataskyddet, elektronisk kommunikation och dataskyddet vid elektronisk kommunikation bildar en enhetlig helhet och att myndighetstillsynen som rör dem kan genomföras på det ändamålsenligaste sättet i Finland, framhåller regeringen.

Riksdagen inleder behandlingen av kommissionens förslag till förordning under vårens lopp. Enligt kommissionens förslag börjar förordningen tillämpas i maj 2018.

Ytterligare information

Johanna Tuohino, överinspektör, tfn 0295 342 018