Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Rundradion på remiss

Pressmeddelande 16.06.2020 12.54 fi sv en

En fjärrkontroll. Bild: Shutterstock.

Regeringens proposition med förslag till ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab framskrider till remissbehandling. Remisstiden går ut den 31 augusti 2020.

Syftet med propositionen är att precisera Rundradions roll som mediehus i fråga om allmännyttig verksamhet och att ändra bestämmelserna om bolaget så att de överensstämmer med EU:s regler om statligt stöd. De föreslagna bestämmelserna kommer att begränsa det innehåll Rundradion publicerar i textform för att i huvudsak stöda publikation av innehåll med rörliga bilder eller ljud.

De föreslagna bestämmelserna förtydligar den nuvarande regleringen med tanke på verksamhetsmiljön för kommersiella medier. Samtidigt är avsikten också att göra det möjligt för Rundradion att även i fortsättningen tillhandahålla innehåll i textform som en del av den allmännyttiga rundradioverksamheten.

I fortsättningen ska Rundradion inte kunna publicera innehåll i textform utan att innehållet hänför sig till någon publikation med rörlig bild eller ljud. Undantag utgörs av innehåll i textform som Rundradion publicerar på basis av samarbetet med Finska Notisbyrån, nyhetsinnehåll i anslutning till nyhetssituationer med snabbt förlopp, myndighetsinformation som förmedlats enligt lag samt innehåll i textform i fråga om nyheter på svenska regionalt, samiska och romani. Det samma gäller nyhetsinnehåll i textform för andra minoritetsspråkiga grupper i Finland samt innehåll i textform som hänför sig till kultur och lärande.

Bakom ändringen ligger ett klagomål från Medieförbundet till Europeiska kommissionen av den 21 juli 2017. Med anledning av klagomålet har de finländska myndigheterna förhandlat med Europeiska kommissionen om behövliga ändringar i den finska lagstiftningen.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Vad händer härnäst?

Remisstiden för lagutkastet går ut den 31 augusti 2020. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi.

Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden på adressen www.utlåtande.fi eller via e-post på adressen kirjaamo@lvm.fi. Efter remissbehandlingen fortsätter beredningen av lagen som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information:

Sini Wirén, enhetsdirektör, tfn 040 507 0916

Kreetta Simola, kommunikationsråd, tfn 050 568 7155

Emil Asp, kommunikationsråd, tfn 040 509 9757