null Regeringens tilläggsbudget innehåller anslag för nya trafikprojekt, cybersäkerhet och stödjande av trafiken

Regeringens tilläggsbudget innehåller anslag för nya trafikprojekt, cybersäkerhet och stödjande av trafiken

Pressmeddelande 27.05.2021 14.09 fi sv en

Kommunikationsminister Timo Harakka (Bild: Kommunikationsministeriet)

Regeringen lämnade den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2021 till riksdagen den 27 maj. För kommunikationsministeriets förvaltningsområde anvisas tilläggsanslag bland annat till nya trafikprojekt, cybersäkerhet och stödjande av trafiken på grund av coronaläget.

Genom tilläggsbudgeten inleds också reformer och investeringar inom ramen för EU:s återhämtningsinstrument.

– Vi förnyar broar i Pargas, satsar på spåranläggningarna i Kymmene och på banan mellan Kemi och Haparanda. De viktigaste investeringarna med tanke på framtiden är investeringar inom projektet Digispår och inom cybersäkerhet, kring vilka jag förväntar mig ny affärsverksamhet också för export, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

Regeringen åtog sig att främja förbättrad informationssäkerhet och förbättrat dataskydd

Vid förhandlingarna om tilläggsbudgeten gjorde regeringen en skrivning om cybersäkerhet. Regeringen har förbundit sig att främja en förbättring av informationssäkerheten och dataskyddet inom kritiska samhällssektorer. I samband med budgetmanglingen bedöms de nödvändiga myndighetsresurserna från och med 2022.

I den tredje tilläggsbudgeten för 2021 anvisas 1 miljon euro för forskningsinvesteringar i cybersäkerhet och 1 miljon euro för övningsverksamhet i cybersäkerhet som en del av återhämtnings- och resiliensplanen. Dessutom anvisas 1 miljon euro i nationell finansiering för genomförandet av programmet för cybersäkerhet.

Också för utveckling av kommunikationsnätens kvalitet och tillgänglighet samt för utvecklande av ett ekosystem för elektronisk tung trafik anvisas anslag som en del av återhämtnings- och resiliensplanen.

För utvecklande av kvaliteten på och tillgången till kommunikationsnät anvisas 50 000 euro. Målet är att utveckla kommunikationsförbindelsernas kvalitet och tillgänglighet i Finland också i de områden där moderna kommunikationsnät inte byggs kommersiellt samt att samordna bredbandsinvesteringar

För utveckling av ett ekosystem för elektronisk tung trafik anvisas 3,5 miljoner euro.

Nya trafikprojekt startas

För projektet Digispår, dvs. för utvecklings- och verifieringsfasen av digitaliseringen av järnvägstrafiken reserveras 3 miljoner euro som en del av återhämtnings- och resiliensplanen och dessutom 2 miljoner euro i nationell finansiering. I projektet Digispår moderniseras tågens tågskyddssystem och tryggas en säker tågtrafik även i fortsättningen. Projektet Digispår är särskilt lönsamt som investering, eftersom det effektiviserar användningen av den nuvarande bankapaciteten, förbättrar servicens kvalitet och stöder uppnåendet av målen för minskning av utsläppen från trafiken.

Nya trafikprojekt är förutom Digispår även elektrifieringen av banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda samt förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron på landsväg 180. Det föreslås en fullmakt på sammanlagt 268 miljoner euro till de nya projekten.

Det föreslås att fullmakten för förbättring av banan Kouvola–Kotka/Fredrikshamn höjs med 33,5 miljoner euro.

Finansieringen av basunderhållet av transportinfrastrukturen tidigareläggs med 50 miljoner euro från 2022 till 2021. Regeringen kom överens om detta vid halvtidsöverläggningen i april.

För kapitaliseringen av projektbolaget för banan österut föreslås 6 miljoner euro. Statens och kommunernas förhandlare har nått samförstånd om bildandet av ett projektbolag som ska främja planeringen av Östbanan. Projektbolagets ansvar och uppgifter består i att planera spårprojektet som gäller linjen Flygbanan-Borgå-Kouvola och finansiera planeringen fram till byggstarten.

Coronastöd för trafik

För stöd till last- och passagerarfartygsrederier för bedrivande av trafik föreslås 23,15 miljoner euro. Syftet med stödet är att trygga och främja tillräckliga sjötransporter medan coronavirusepidemin fortgår. Transport- och kommunikationsverket har beviljat rederierna motsvarande stöd sedan september 2020.

För köp av kollektivtrafik i stora och medelstora stadsregioner samt inom regional och lokal trafik föreslås 22,8 miljoner euro.

För köp av persontågstrafik föreslås 11 miljoner euro på grund av att coronavirusläget har dragit ut på tiden.

Dessutom görs en nivåhöjning i fråga om Transport- och kommunikationsverkets omkostnader med 5 miljoner euro.

Ytterligare information:

Ilkka Hamunen, specialmedarbetare, tfn 050 478 1027 (transport)

Tino Aalto, specialmedarbetare, tfn 050 436 9188 (cybersäkerhet)

Sanna Ruuskanen, enhetsdirektör, tfn 050 376 2377