Regeringspartierna enades om en rundradioavgift och om att förnya övervakningen av Yle

Pressmeddelande 01.10.2009 16.43 fi sv

Regeringspartierna har nått enighet om från vilka målsättningar man börjar bereda ändringar i lagstiftningen för en reform av Yles finansiering och förvaltning.

Rundradioavgiften ska börja uppbäras från början av 2012. Avgiftens storlek både för företag och hushåll slås fast hösten 2011, när regeringen definierar nivån för finansieringen av Yle.

Enligt förslaget från den arbetsgrupp som tänkt igenom Yles finansiering blir avgiften cirka 175 euro per hushåll. Den gäller 2,46 miljoner hushåll. En skild arbetsgrupp ska tillsättas för att utreda hur avgiften belastar låginkomsttagarna.

Den avgift företagen betalar är graderad enligt företagets omsättning. Företag med en omsättning på över 400 000 euro per år föreslås betala en avgift av samma storleksordning som den nuvarande televisionsavgiften, cirka 250 euro. För företag med en omsättning på över en miljon euro per år föreslås avgiften bli cirka 630 euro.

Yles förvaltningsmodell reformeras så, att public service-verksamheten övervakas av ett utomstående råd som är oberoende av Yles ledning. Avsikten är att övervakningen görs mer heltäckande och självständigare.

Den nuvarande
televisionsavgiften höjs

Regeringspartierna enades också om att den nuvarande televisionsavgiften höjs med tre procent år 2010.

Man enades om att nivån för den summa som 2011 flyter in till televisions- och radiofonden är 450 miljoner euro, så som den parlamentariska arbetsgruppen ledd av riksdagsledamot Mika Lintilä i april föreslog.

Regeringspartierna förhandlade om ärenden som gäller Yle den 1 oktober.

Ytterligare information
kommunikationsminister Suvi Lindén, tfn (09) 160 28080
specialmedarbetare Anna Anttinen, tfn (09) 160 28324