null Regionaliseringsförslaget för trafikförvaltningens ämbetsverk fick grönt ljus

Regionaliseringsförslaget för trafikförvaltningens ämbetsverk fick grönt ljus

Pressmeddelande 07.04.2009 16.47 fi sv

Koordineringsgruppen för regionaliseringen stöder kommunikationsministeriets förslag till organisering av ämbetsverken inom trafikförvaltningen och till partiell regionalisering av personalen. Gruppen förutsätter också att antalet uppgifter som regionaliseras ligger närmare den övre gränsen för regionaliseringsmålen. Koordineringsgruppen för regionaliseringen sammanträdde den 7 april 2009.

Avsikten är att kommunikationsministeriets trafikförvaltning från 1.1.2010 organiseras i två ämbetsverk: ett trafikledsverk och ett trafiksäkerhetsverk. Ministeriet har satt ett regionaliseringsmål på 200-400 arbetsplatser till år 2015.

Kommunikationsministeriet har i enlighet med regeringsprogrammet förbundit sig att fortsätta regionaliseringen av arbetsplatser inom statsförvaltningen till landets olika delar. I enlighet med regeringens tidigare linjedragning ska regionaliseringsbesluten under denna regeringsperiod göras i riktning mot östra och norra Finland.

Ministeriet lät göra en obunden utredning av hur trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket, som inleder sin verksamhet i början av nästa år, ska placeras. På basen av utredningen föreslog trafikminister Anu Vehviläinen att trafikledsverket och trafiksäkerhetsverket förblir i huvudstadsregionen och att uppgifter så långt det lämpar sig regionaliseras till Villmanstrand och Rovaniemi.

På basen av placeringsutredningen tillsatte ministeriet i mars en arbetsgrupp, med uppdrag att göra förslag till funktioner som kan regionaliseras, så att kontinuiteten i ämbetsverkens verksamhet, medborgarservicen och de fördelar som följer av sammanslagningen kan tryggas. Till regionaliseringsarbetsgruppen hör ämbetsverkens ledning och representanter för personalorganisationerna. Arbetsgruppen hör också representanter för personalen. Gruppen ska ha sitt arbete slutfört den 15 maj 2009.

Trafikledsverket består av sammanslagna funktioner från Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och Sjöfartsverket. Trafiksäkerhetsverket består av sammanslagna funktioner från Luftfartsförvaltningen, Fordonsförvaltningscentralen, Järnvägsverket och Sjöfartsverket.

Ytterligare information:
specialmedarbetare Kari Jääskeläinen, tfn 044 0581 030
överdirektör Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260