Saima kanal fick nytt arrendeavtal på 50 år

Pressmeddelande 27.05.2010 17.20 fi sv

Statsminister Matti Vanhanen och Rysslands premiärminister Vladimir Putin undertecknade den 27 maj 2010 i Villmanstrand ett avtal om förlängning av arrendeavtalet för Saima kanal.

Enligt statsfördraget arrenderar Ryssland ut sin del av Saima kanal med tillhörande områden till Finland. Genom avtalet tryggas trafiken på kanalen för 50 år framåt.

Officiella förhandlingar om ett nytt arrendeavtal mellan Finland och Ryssland har förts under kommunikationsministeriets ledning sedan hösten 2005. Enligt trafikminister Anu Vehviläinen har de långa förhandlingarna förts i gott samarbete och i det nya avtalet har man tagit med många frågor som man tidigare bestämt om med skilda avtal, så som lotsning, isbrytning och turism.

- Avtalet öppnar en ny tidsera på Saima kanal. Nuförtiden använder ett 20-tal produktionsanläggningar kanalen regelbundet och de här företagen sysselsätter sammanlagt 7000 personer. Det nya avtalet tryggar godstransporterna och svarar också mot behoven från den växande turismen och trafiken med fritidsbåtar, säger Vehviläinen.

Arrendets fasta grunddel för Finland är 1,2 miljoner euro per år. Dessutom betalar Finland ett rörligt arrende som beräknas utgående från farkosternas bruttodräktighet. Båda länderna har rätt att uppbära skilt definierade trafikavgifter av dem som anlitar kanalen. Trafikeringsrätten utvidgas och också passagerarfartyg från tredje länder får i fortsättningen anlita kanalen.

Arrendeområdet på den ryska sidan krymper då Finland avstår från att arrendera ön Malyj Vysotskij (Ravansaari) vid utloppet till Finska viken. Till arrendeområdet läggs den nya landsvägen från gränsövergången i Nuijamaa till Brusnitshnoje gränsstation.


Kanaltrafik i över 150 år

Saima kanal öppnades för första gången för trafik år 1856. På grund av att fartygen blivit större har kanalen byggts om grundligt vid två tillfällen. Den nuvarande kanalen togs i bruk 1968. Kanalen är 43 kilometer lång och har åtta slussar. Finland arrenderade 1963 det kanalområde som ligger på andra sidan gränsen för 50 år av Sovjetunionen.

Finland sköter om underhåll av kanalen, styrning av fartygstrafiken och dess säkerhet, samt lotsning och isbrytning. Ryssland svarar för lotsning och isbrytning på de farleder som leder från kanalen ut till Finska viken.

Ytterligare information:
befullmäktigade för Saima kanal, kanslichef Harri Pursiainen, tfn 0500 787 742
chefen för enheten för trafiktjänster. regeringsrådet Silja Ruokola, tfn 040 580 0894