null Samutnyttjande av infrastrukturen vid byggnad av kommunikationsnät bör ökas: betydande inbesparingar möjliga i Finland

Samutnyttjande av infrastrukturen vid byggnad av kommunikationsnät bör ökas: betydande inbesparingar möjliga i Finland

Pressmeddelande 13.03.2020 10.50 fi sv en

Installation av en optisk fiberkabel. (Foto: Shutterstock)

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom informerar

Enligt kommunikationsministeriets och Transport- och kommunikationsverkets (Traficom) utredning utnyttjar teleföretagen i synnerhet varandras infrastruktur vid byggnad av kommunikationsnät. Infrastrukturen kunde hyras ut mellan teleföretagen i högre grad än för närvarande.

Också annan infrastruktur för samhällsteknik kunde utnyttjas i större utsträckning än nu vid byggandet av kommunikationsnät. Utnyttjande av befintlig infrastruktur skulle minska de långsamma grävnings- och tillståndsprocesserna och främja byggandet av bredbandsnät i Finland.

– Det är bra att vi går i riktning mot samutnyttjande av infrastrukturen. Onödiga gatuarbeten orsakar förutom onödiga kostnader också problem och olägenheter för invånarna. Jag hoppas att man i stor utsträckning tar fasta på de möjligheter som lyfts fram i utredningen, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Av utredningen framgår att teleföretagens samutnyttjande i huvudsak gäller andra teleföretags skyddsrör, fördelningsbrunnar, utrustningsutrymmen och annan passiv infrastruktur. Även kommuner, vattentjänstverk och energisektorn har en liknande passiv infrastruktur, men den samutnyttjas och uthyrs tills vidare i mycket liten grad.

– Jag uppmuntrar till ökat samarbete för att förbättra möjligheterna till samutnyttjande och sambyggande. Utnyttjandet av den befintliga infrastrukturen vid byggnad av kommunikationsnät medför inbesparingar för alla som använder infrastrukturen, konstaterar Traficoms generaldirektör Kirsi Karlamaa.

Utmaningar för samutnyttjande anses vara bland annat möjligheterna att få information om den infrastruktur som kan samutnyttjas, infrastrukturens läge, alltför höga hyrespriser och bristen på verksamhetsmodeller. Med passiv infrastruktur avses fysiska strukturer som kan användas för att bygga kommunikationsnät, bland annat underjordiska rör som byggs på förhand, kabelbrunnar, utrustningsutrymmen, torn, master och stolpar.

Utredningen om samutnyttjandet av passiv infrastruktur är en del av genomförandet av kommunikationsministeriets strategi för digital infrastruktur. Enligt strategin skulle en mer effektiv användning av den passiva infrastrukturen främja nätkonkurrensen på bredbandsmarknaden.

I slutrapporten föreslås åtgärder för att underlätta samutnyttjandet och sänka investeringskostnaderna. Genom ökat samutnyttjande av infrastrukturen vid byggnad av kommunikationsnät kan det uppnås betydande inbesparingar i Finland.

Mer information:

Katariina Vuorela, konsultativ tjänsteman, kommunikationsministeriet, tfn 0295 34 2029, katariina.vuorela(at)lvm.fi, Twitter @vuorelakata

Päivi Peltola-Ojala, ledande sakkunnig, Transport - och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 539 0539, paivi.peltola-ojala(at)traficom.fi, Twitter @PeltolaOjala