Sänkta farledsavgifter planeras

Pressmeddelande 13.06.2014 15.46 fi sv

Kommunikationsministeriet har berett ett förslag till ändring av lagen om farledsavgift. Enligt förslaget ska farledsavgiftens pris per enhet sänkas med fokus på lastfartyg i de bästa isklasserna. Det föreslås att isbrytarna ska befrias från farledsavgiften på statliga farleder. Dessutom kommer regleringen av insjötrafiken på Saimen att preciseras.

Målet är att halvera maximiavgifterna för de stora fartygen i samtliga fartygsklasser. Den relativt största ekonomiska nyttan av sänkningen riktas mer till lastfartyg än till passagerarfartyg. Lagaändringen avses vara tillfällig och gälla 2015-2017.

Vidare föreslår ministeriet att ingen banskatt ska tas ut i godstrafiken 2015-2017. Lagen om farledsavgift och banskattelagen ändras temporärt för att svara mot de kostnader som utrikeshandeln orsakas av svaveldirektivet som träder i kraft 2015.

Enligt förslaget ska isbrytarna helt befrias från att betala farledsavgift på statliga farleder. Den farledsavgift som för närvarande tas ut av isbrytare är av liten betydelse med tanke på nationalekonomin.

Utkastet till regeringens proposition om en tillfällig ändring av lagen om farledsavgift och banskattelagen är på remiss till den 31 juli. Propositionen kommer att ges i samband med statsbudgeten i september 2014.

En arbetsgrupp som utredde en reform av farledsavgifterna överlämnade sin rapport åt ministeriet i augusti 2013.

Ytterligare information:
Tuomo Suvanto, trafikråd, tfn 0295 34 2403
Olessia Manner, överinspektör, tfn 0295 34 2887