Servicelöfte ger smidigare tillstånds- och besvärsprocesser

Nyhet 30.05.2017 18.30 fi sv

Regeringens spetsprojekt för smidigare reglering har framskridit väl. En av åtgärderna går ut på att smidiggöra tillstånds- och besvärsprocesserna. Ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt har godkänt ett servicelöfte för dessa processer. Syftet är att stärka kundorienteringen i myndighetsverksamheten.

Enligt kommunikationsminister Anne Berner gäller servicelöftet samtliga förvaltningsområden.

- Servicelöftet är ett betydelsefullt steg mot allt smidigare kontakter med myndigheterna. Det är viktigt att all vår verksamhet utgår från kundernas behov och en så god service som möjligt. Servicelöftet konkretiserar åtgärderna för att avveckla eller gallra bland normer och för att ta fram smidigare tillstånds- och besvärsprocesser, säger Berner.

Enligt servicelöftet ska myndigheterna då de tillhandahåller service inom olika förvaltningsområden ta hänsyn till kundens rättigheter, förmåner och skyldigheter. Myndigheterna ska beakta kraven på god förvaltning och vikten av att de uppfylls. Dessutom ska de fästa vikt vid smidiga myndighetsförfaranden och ett kundorienterat arbetssätt.

Servicelöftet verkställs inom alla förvaltningsområden. Det beaktas i lagstiftningsprojekt som gäller tillståndsprocesser, vid utvecklingen av normer och anvisningar på lägre nivå samt vid den strategiska styrningen och den resultatorienterade styrningen.

I enlighet med ett förslag av ministerarbetsgruppen för förnyade handlingssätt startar man en utredning om möjligheterna att förkorta de lagstadgade handläggningstiderna för tillståndsprocesser.

Ministerarbetsgruppen följer regelbundet upp hur servicelöftet uppfylls. De servicelöften som har avgetts inom de olika förvaltningsområdena följs upp halvårsvis för att se hur de har omsatts i praktiken.