Sjöfartsbranschen får hjälp genom lagändring

Pressmeddelande 05.11.2020 13.48 fi sv

Fartyg i Östersjön (Foto: Teemu Tretjakov/Shutterstock)

Regeringen vill lindra de ekonomiska skador som covid-19-pandemin orsakar sjöfartsbranschen och främja kontinuiteten i sjötransporterna.

Regeringen överlämnade den 5 november 2020 en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport.

I propositionen föreslås att det görs temporära ändringar i lagen så att staten i form av stöd till sjöfarten ska betala tillbaka till arbetsgivarna arbetsgivares sjukförsäkringsavgift, arbetsgivarandelen av arbetslöshetsförsäkringspremien, arbetsgivarandelen av grupplivförsäkringspremien och arbetsgivarandelen av premien för frivillig olycksfallsförsäkring och tilläggsförsäkring för fritiden. Genom propositionen ändras inga andra stödfaktorer.

Lagen tillämpas endast på det stöd som betalas för kostnader som uppkommit under 2020.

Propositionen hänför sig till en kompletterande budgetproposition för 2021.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2021 och gälla till utgången av 2021.

Vad händer härnäst?

Den proposition som regeringen nu har överlämnat till riksdagen blir föremål för en remissdebatt i plenum. Tidpunkten för riksdagens plenum meddelas på riksdagens webbplats (Kommande plenum).

Efter remissdebatten skickas propositionen vidare till kommunikationsutskottet. När utskottets betänkande är klart fortsätter behandlingen av ärendet i plenum.

Ytterligare information:

Emmi Nykänen, överinspektör, tfn 0295 342 397