Tillbaka

Skärgården behöver nya typer av transporttjänster

Skärgården behöver nya typer av transporttjänster

Pressmeddelande 08.03.2016 10.41 fi sv

De offentligt finansierade transporttjänsterna i skärgården kan med fördel kompletteras med allt fler tjänster som fungerar på marknadens villkor. Samtidigt kan digitaliseringen och innovativa tjänster utnyttjas så effektivt som möjligt.

Kommunikationsministeriet startar tillsammans med myndigheter på dess förvaltningsområde och NTM-centralen i Egentliga Finland ett utvecklingsprojekt, i vilket man söker metoder som bättre än i dag tillgodoser de föränderliga behoven av resor och transporter i skärgården. Med nya metoder avses till exempel en digital tjänst som för samman efterfrågan och utbud på transporttjänster.

Dessutom efterlyses modeller som ökar kostnadseffektiviteten hos de offentligt finansierade transporttjänsterna.

De nytänkande transporttjänsterna i skärgården planeras i ett aktivt samarbete med kunder, tjänsteleverantörer, andra intressenter och offentliga aktörer. De eventuella reformerna och konsekvenserna av dem bedöms i ett försök som genomförs åren 2016–2019.

Utvecklingsprojektet och försöket är en del av regeringens spetsprojekt med målet att skapa en gynnsam miljö för digitala tjänster och för nya affärsmodeller. Spetsprojekten tar sikte på interoperabla tjänster som är bättre anpassade till användarnas behov.

En livskraftig och utvecklingsduglig skärgård förutsätter att hela transportkedjan ses över och uppdateras till att motsvara framtida krav. I skärgården behöver vi samspelta från dörr till dörr-tjänster som för samman olika trafikformer och gör det möjligt att kombinera olika typer av transporter. Försöket är också ett sätt att undanröja hinder för marknadstillträde och öppen konkurrens.

Det primära syftet med den nuvarande förbindelsefartygstrafiken är att tillgodose den bofasta befolkningens behov av nödvändiga resor och transporter. Dessa tjänster är inte nödvändigtvis tillräckliga för att fylla de behov som turister och deltidsboende har. De nuvarande förbindelsefartygstjänsterna som staten upphandlar är avgiftsfria för användarna, vilket i själva verket kan vara ett hinder för utvecklingen av marknaden för transporttjänster i skärgården.

Enligt uppskattningar kan förbindelsefartygstjänsterna, som i dagens läge i huvudsak finansieras med offentliga medel, inte längre på 2020-talet tillmötesgå de varierande behoven hos de olika kundgrupperna i skärgården. Därför måste transporttjänsterna redan från och med nu planeras som en helhet.

Ytterligare information:

Eeva Linkama, trafikråd, 0295 342 476

Laura Vilkkonen, enhetsdirektör, 0295 342 391