null Skärgårdstrafiken bör få en smidig servicenivå på enhetlig grund

Skärgårdstrafiken bör få en smidig servicenivå på enhetlig grund

Pressmeddelande 02.02.2009 12.42 fi sv

En arbetsgrupp vid kommunikationsministeriet föreslår att skärgårdstrafiken på Skärgårdshavet och Finska viken ska utvecklas så, att trafiken med förbindelsefartyg blir kostnadsfri för alla och att den servicenivå som erbjuds blir enhetligt definierad. Dessutom föreslår arbetsgruppen att man utvecklar upphandlingsförfarandet för Sjöfartsverkets trafik med förbindelsefartyg och Vägförvaltningens trafiktjänster med landsvägsfärjor så att konkurrensen främjas och den föråldrade utrustningen förnyas snabbare.

Arbetsgruppen hade till uppgift att definiera den basservicenivå för skärgårdens färjetrafik som i enlighet med regeringsprogrammet tryggar trafiktjänsterna minst på den nuvarande nivån och främjar utvecklingen av levnadsförhållandena och näringslivsverksamheten i skärgården.

För definieringen av den servicenivå som erbjuds längs förbindelsefartygens rutter föreslår arbetsgruppen en metod som beaktar ruttens betydelse för nätverken och trafiken samt mängderna passagerare och fordon. Den så definierade servicenivån ska användas vid anskaffning av trafiktjänster med förbindelsefartyg av tjänsteproducenterna. Definieringarna av servicenivån för trafik med landsvägsfärjor förblir enligt förslaget oförändrade.

Arbetsgruppen föreslår att användningen av förbindelsefartyg blir kostnadsfri för alla. Dessutom föreslår den att skärgårdsborna får företräde till förbindelsefartygen på samma sätt som till landsvägsfärjorna.

Arbetsgruppen föreslår att trafiktjänsterna med landsvägsfärjor, förbindelsefartyg och i Finska vikens skärgård i sin helhet finansieras ur momentet för basunderhåll av trafikleder i statsbudgeten. Då behövs inte något separat stöd för anskaffning av skärgårdstrafik och den aktuella förordningen kan hävas.

Vid upphandling av trafiktjänster borde man sträva efter långa kontrakter. Då skulle det finnas bättre möjligheter än för närvarande att få nya anbudsgivare och främja ett förnyande av utrustningen. Arbetsgruppen vill skynda på ett samarbete mellan Vägförvaltningen och Sjöfartsverket, som beställer trafiktjänster i skärgården och dem som producerar tjänsterna för att utveckla upphandlingsförfarandet för trafiktjänster.

Definitionen av nivån på basservicen för skärgårdstrafiken grundar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling. Lagen förutsätter att skärgårdens bofasta befolkning till sitt förfogande har en med hänsyn till boendeförhållandena, utkomstbetingelserna och skötseln av nödvändiga angelägenheter behövlig trafik- och transportservice, som är så smidig som möjligt samt avgiftsfri eller prismässigt skälig.

Vid diskussionsmöten tog arbetsgruppen reda på vilka behov invånarna och näringslivsidkarna i Skärgårdshavet och Finska vikens skärgård har när det gäller transporter och rörlighet.

För närvarande hänvisas skärgårdsborna i huvudsak till förbindelsefartygen och landsvägsfärjorna när det är fråga om skärgårdsbornas trafikförbindelser. Landsvägsfärjorna och förbindelsefartygen transporterar årligen cirka 10 miljoner resenärer och 4,7 miljoner fordon. Trafiken är koncentrerad till sydvästra Finlands skärgårdsområde och sjödistrikten i östra Finland.

Saaristoliikenteen palvelutaso ja liikenteen kilpailuttaminen (Servicenivån i skärgårdstrafiken och konkurrensutsättning av trafiken), KM:s publikationer 4/2009, finns i sin helhet att läsa (på finska) på kommunikationsministeriets webbplats www.lvm.fi.

Ytterligare information
regeringsrådet Mikael Nyberg, tfn (09) 160 28474, 040 837 8794
chefen för Sjöfartsverkets enhet för förbindelsefartygstrafik Timo Vähämaa, tfn 0204 486121 eller 0400 784 672