Staten deltar i utvecklingen av Tammerfors stadsregion

Pressmeddelande 02.03.2011 12.07 fi sv

I Tammerfors stadsregion inleds på försök ett intentionsavtalsförfarande mellan staten och kommunerna i regionen. Syftet är att stödja stadsregionens styrning av samhällsstrukturen och samordning av markanvändning, boende och trafik. Avtalet gäller fram till slutet av år 2012.

Bostadsminister Jan Vapaavuori och trafikminister Anu Vehviläinen undertecknar intentionsavtalet med stadsregionens kommuner den 2 mars. Övriga statliga avtalsparter, förutom miljöministeriet och kommunikationsministeriet, är Trafiksäkerhetsverket och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland.

Genom intentionsavtalet stödjer man planeringslösningar och samarbete som främjar livskraft, sammanhållning och hållbar utveckling i kommunerna i Tammerfors stadsregion. Till exempel försöker man förlägga bostäder och servicefunktioner till den befintliga samhällsstrukturen och nuvarande kollektivtrafikområden. Dessutom ska kollektivtrafiken utvecklas och bli mer mångsidig. Ett generellt mål är att stävja klimatförändringen.

Bostadsminister Jan Vapaavuori menar att intentionsavtalet är ett viktigt verktyg för att stadsregionen ska kunna utvecklas och bli balanserad.

- I Tammerfors region finns det en lång tradition av att gemensamt planera markanvändning, boende och trafik. Intentionsavtalet efterfrågar konkreta åtgärder för att dessa planer ska förverkligas i rätt tid. Detta kräver ett stort engagemang från regionens kommuner: hur betydelsefulla underskrifterna och deklarationen är speglas i utvecklingen av bostadsproduktionen, samhällsstrukturen och kollektivtrafiken i regionen, det vill säga hur de ställda målen slutligen uppfylls.

Trafikminister Anu Vehviläinen tror att man genom samarbetet som upprättas i och med intentionsavtalsförfarandet kommer att nå de trafikpolitiska målen snabbare.

- Intentionsavtalet kan dock inte skynda på genomförandet av stora investeringsprojekt som finansieras av staten. Trafikutvecklingsprojekten handläggs och organiseras på riksnivå i den trafikpolitiska rapporten i början av den nya regeringsperioden, säger trafikminister Vehviläinen.

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet hjälper till att förverkliga målen och åtgärderna i intentionsavtalet inom ramen för de disponibla resurserna. En separat uppföljningsgrupp kommer att bildas för uppföljningen av intentionsavtalet.

Utgångspunkten för intentionsavtalet är statsrådets redogörelse för en kommun- och servicestrukturreform.

Mer information:
överingenjör Kaisa Mäkelä, miljöministeriet, tfn 0400 143 936,
fornamn.efternamn@ymparisto.fi