null Staten redo att hjälpa varven att ta sig ur krisen

Staten redo att hjälpa varven att ta sig ur krisen

Pressmeddelande 03.02.2010 09.32 fi sv

Gemensamt meddelande från arbets- och näringsministeriets och kommunikationsministeriet

Finanspolitiska ministerutskottet behandlade vid sitt möte den 2 februari de statliga åtgärder som behövs för att stödja varvsindustrin. Behandlingen baserade sig på de förslag som har lagts fram i ett betänkande av Varvsindustriarbetsgruppen 2009, som har tillsatts av arbets- och näringsministeriet.

Ministerutskottet förordade arbets- och näringsministeriets förslag att genom statsmaktens åtgärder under våren 2010 försöka få en orderstock på ca 500 miljoner euro till STX Finland Oy:s Åbovarv. Orderstocken ska primärt basera sig på inhemska fartygsanskaffningar. Som statliga stödåtgärder kan komma ifråga: 1) innovationsstöd för skeppsbyggnad, 2) finansierings- och garantivillkor som motsvarar exportfinansiering och beviljas för inhemsk fartygsbeställning, 3) stöd av engångsnatur för de inhemska rederiernas miljövänliga investeringar i nya fartyg (kommunikationsministeriet). Det exaktare innehållet i och dimensioneringen av dessa åtgärder avgörs först senare. Vid beslut om åtgärderna beaktas EU:s konkurrens- och statsstödsregler.

För att trygga varvens sysselsättning diskuterade regeringen också möjligheten att tidi-garelägga statens fartygsbeställningar utöver de tidigareläggningar som redan fastställdes under budgetmanglingen i augusti. Om man går in för tidigareläggningar, fattas besluten om dem i samband med statens första tilläggsbudget.

Till stöd för varvens underleverantörsföretag garanteras närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland tillräckliga resurser för att stödja investerings- och utvecklingsprojekt och små och medelstora företags kompetensutveckling. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland garanteras också tillräckliga anslag för att öka den arbetskraftsutbildning som riktas till varvs- och marinindustribranschen.

För finanspolitiska ministerutskottet presenteras före utgången av 2010 en utredning om verksamhetsförutsättningarna för den framtida varvsindustrin i Finland. Utredningen har gjorts under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Dessutom beslöt finanspolitiska ministerutskottet att senare behandla det förslag till ett branschspecifikt och föregripande strukturomvandlingsprogram som är under beredning vid arbets- och näringsministeriet och som riktar sig till marinindustrin.

Ytterligare upplysningar: näringsminister Mauri Pekkarinen, tfn 010 606 3500
trafikminister Anu Vehviläinen, tfn (09) 1602 8320, direktör Risto Paaermaa, arbets- och näringsministeriet, tfn 0101 606 3575, regeringsrådet Mikael Nyberg, kommunikationsministeriet tfn (09) 1602 8474