Statsrådet understöder kommissionens förslag till dataakt

Pressmeddelande 08.04.2022 15.55 fi sv en

En smartklocka. (Bild: Mika Pakarinen, Keksi/LVM)

Statsrådet överlämnade den 7 april 2022 en U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till dataakt (Data Act). Den föreslagna datalagen är ett mycket viktigt lagstiftningsförslag med tanke på dataekonomin, och Finland välkomnar initiativets mål.

Europeiska kommissionen publicerade den 23 februari 2022 ett förslag till parlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data, det vill säga EU:s så kallade dataakt. Förslaget är en del av EU-kommissionens datastrategi från 2020 och dess mål är att främja en dataorienterad europeisk inre marknad. Det är fråga om en horisontell rättsakt som innehåller grundläggande regler för alla sektorer som utnyttjar data.

- Även om datans betydelse glädjande nog har blivit en viktig diskussionsfråga, behöver vi ytterligare betydande satsningar på EU:s dataekonomi för att delning, användning och utnyttjande av data och den infrastruktur som krävs för dataportabilitet, ska fungera på ett sätt som förenar olika sektorer, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Dataakten förbättrar tillgången till data

I kommissionens förslag till datarättsakt föreslås nya regler om vem som får använda och får tillgång till data som producerats inom olika ekonomiska sektorer i EU. Syftet med datalagen är att underlätta i synnerhet användarnas och de mindre företagens tillgång till data, trygga rättvisa i databaserade värdekedjor, främja konkurrensen på datamarknaden och möjliggöra datadrivna innovationer. Syftet är dessutom att bidra till ökad interoperabilitet och standardisering för att främja delning av data.

Finland stöder målsättningarna i dataakten. Finland anser att en horisontell datareglering som omfattar hela EU behövs och stöder datarättsakten som ett initiativ som främjar EU:s datamarknad och erbjuder möjligheter också för finländska aktörer. Inom dataregleringen betonar Finland att EU bör eftersträva en människoorienterad dataekonomi och stärka förtroendet för digitala lösningar. 

- Dataakten är också resultatet av Finlands långsiktiga arbete för att skapa en rättvis och människoorienterad datamarknad i Europa. Dataakten ändrar spelreglerna och utökar konkurrensen samt ger konsumenter och mindre företag rätt att i fortsättningen påverka delning och användning av data, säger minister Harakka.

Vad händer härnäst?

Regeringen lämnade en U-skrivelse i frågan till riksdagen den 7 april 2022. U-skrivelsen ska behandlas i stora utskottet, till vilket de berörda fackutskotten yttrar sig.

På EU-nivå gås förslaget till förordning dessutom igenom i rådets arbetsgrupp. Finland deltar i arbetsgruppens arbete.

Finland har också aktivt varit med och utövat förhandsinflytande på dataakten, och kommer även i fortsättningen att vara aktiv i arbetet för att främja rättsakten.

Ytterligare information:

Anna Wennäkoski, specialsakkunnig, tfn 050 475 5649, anna.wennakoski@gov.fi

Maria Rautavirta, enhetsdirektör, tfn 040 718 5975, maria.rautavirta@gov.fi