Statsrådets principbeslut: Trafiksäkerhetsstrategin syftar till att förbättra säkerheten, oavsett transportsätt

Pressmeddelande 24.03.2022 14.25 fi sv en

Trafiksäkerhetsstrategin omfattar alla transportsätt. (Bild: LVM)

Statsrådet har den 24 mars 2022, i sitt principbeslut om en trafiksäkerhetsstrategi, fastställt riktlinjer om åtgärder somsyftar till att förbättra trafiksäkerheten och förebygga trafikolyckor. Strategins mål är att förbättra trafiksäkerheten på ett övergripande sätt – på land, till sjöss och i luften.

Målen för trafiksäkerhetsstrategin styrs av den nollvision som ursprungligen fastställdes för vägtrafiken och som nu utvidgas till att gälla alla transportsätt: väg- och spårtrafik, luftfart samt sjötrafik. Trafiksäkerhetsstrategins vision är att alla trafikformer före 2050 ska vara så säkra att ingen dör eller skadas allvarligt i trafiken.

- Nollvisionen är ambitiös, men det krävs ambition för att trafiksäkerheten ska utvecklas i rätt riktning, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

- Trafiksäkerhetsutvecklingen har under senare hälften av 2010-talet avtagit oroväckande i Finland. Senast nu behövs det effektiva åtgärder för att få ny fart på den, fortsätter minister Harakka.

De strategiska riktlinjerna i trafiksäkerhetsstrategin är:

1) Trafiksäkerheten är en gemensam fråga för hela samhället

2) Beslutsfattandet ska grunda sig på information

3) Olika aktörers trafikkompetens måste ökas

4) Attityderna ska förändras i trafiken

5) Trafiksystemet och alla dess komponenter ska vara säkra

6) Den tekniska utvecklingen ska medföra trygghet och

7) Lagstiftningen ska främja trygghet.

Hundratre åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten

Åtgärdsprogrammet för trafiksäkerhetsstrategin innehåller åtgärder för att förbättra säkerheten inom alla transportsätt. I programmet ingår sammanlagt 103 åtgärder. För var och en av dem har det fastställts ansvariga aktörer och indikatorer.

I åtgärderna har man till exempel i fråga om vägtrafiken beaktat olyckor som drabbar unga förare och äldre samt olyckor som hänför sig till mikromobilitet och användning av berusningsmedel. Dessutom omfattar åtgärderna plankorsningsolyckor och handlingar där en person med avsikt hoppar framför ett tåg, alkoholrelaterade sjötrafikolyckor samt farosituationer inom obemannad luftfart.

Förbättrandet av trafiksäkerheten grundar sig på regeringsprogrammet

Bakgrunden till strategin är skrivningen i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering om trafiksäkerhet, enligt vilken förbättrandet av trafiksäkerheten ska inkluderas då trafiken, transporterna och trafiksystemet utvecklas.

Bakom strategin ligger också EU:s nollvision. Det går ut på att senast 2050 nå en situation där ingen dör i vägtrafiken i EU-länderna.

Strategin är resultatet av ett omfattande förvaltningsövergripande samarbete

Strategin har utarbetats i brett förvaltningsövergripande samarbete med olika berörda parter. Strategin bereddes i trafikspecifika arbetsgrupper där sammanlagt 53 olika aktörer över förvaltningsgränserna var representerade. Arbetsgrupperna har dessutom hört tiotals olika aktörer och sakkunniga. Under beredningen ordnades också två remissbehandlingar där sammanlagt över 200 utlåtanden gavs.

Vad händer härnäst?

Strategin skapar ramar för trafiksäkerhetsarbetet 2022–2026. I trafiksäkerhetsstrategin presenteras ansvariga parter för varje åtgärd, vilka i praktiken ska ansvara för genomförandet. Verksamheten styrs av en uppföljningsgrupp som leds av kommunikationsministeriet.

Ytterligare information:

Förfrågningar om intervjuer med minister Timo Harakka, Susanna Niinivaara, kommunikationsdirektör, tfn 040 081 6187, susanna.niinivaara@gov.fi

Maija Ahokas, enhetsdirektör, tfn 040 031 6178, maija.ahokas@gov.fi

Lasse Heliste, planerare, tfn 050 570 9945, lasse.heliste@gov.fi