Stomnätens verkningar skall utvärderas

Pressmeddelande 12.08.2005 15.27 sv

Kommunikationsministeriet utreder hur stomnäten inom landtrafiken inverkar på trafiken, ekonomin, region- och samhällsstrukturen samt miljön. Det förslag till stomnät för vägar och banor som en arbetsgrupp inom ministeriet har sammanställt offentliggjordes i mitten av juni. Det är meningen att man skall besluta om stomnäten år 2006.

Såväl myndigheter som medborgare, medborgargrupper och också intresseorganisationer får sina röster hörda vid utvärderingen av verkningarna. Myndigheterna blir hörda vid skilda diskussionsmöten och förhandlingar. Dessutom ber man om utlåtanden av olika parter.

Allmänheten har under hela den tid utvärderingen pågår möjlighet att få information om stomnätsplanen och framföra åsikter om den. På webbadressen www.mintc.fi/runkoverkot kan man bekanta sig med stomnätsplanen (på finska) och berätta sin åsikt om den.

Till de nationellt betydelsefulla stomnäten inom trafiken skulle enligt förslaget höra 3060 kilometer av vägnätet och 2750 kilometer av järnvägsnätet. Stomnätens slutliga omfattning slås fast efter utvärderingen av verkningarna. För de vägar och banor som föreslås skulle man ställa högre och mer enhetliga kvalitetsmål än för det övriga trafiknätet.

Definieringen av stomnäten effektiverar planmässigheten då man utvecklar trafikleder och markanvändningen i anslutning till dem. Att någon trafikled hör till stomnätet har ingen direkt koppling till viktighetsordningen för trafikledsprojekten, utan programmen för genomförandet görs också i fortsättningen upp på basen av en mångsidig utvärdering av behoven.