Största delen av avtalet om att VR sköter fjärrtrafiken offentliggjort

Pressmeddelande 29.07.2013 13.39 fi sv

Det avtal som Kommunikationsministeriet ingått med VR-Group Ab angående upprätthållandet av fjärrtågstrafiken har till största delen offentliggjorts. En del av avtalet är fortfarande sekretessbelagt med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Den 2 juli kom ministeriet och VR-Group Ab överens om att VR fortsätter att upprätthålla persontrafiken med ensamrätt till fjärrtågstrafiken till och med slutet av 2024. Ursprungligen bedömde ministeriet att avtalet skulle vara sekretessbelagt.

Hemlighållandet grundar sig på 24 § 17 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Enligt denna punkt är handlingar som innehåller uppgifter om statens, kommuners eller något annat offentligt samfunds eller i 4 § 2 mom. i lagen avsedda sammanslutningars, inrättningars eller stiftelsers affärs- eller yrkeshemligheter sekretessbelagda, om utlämnandet av uppgifter ur en sådan handling skulle medföra ekonomisk skada för sammanslutningen, inrättningen eller stiftelsen.

Dessutom får enligt 10 § i offentlighetslagen uppgifter om en sekretessbelagd myndighetshandling eller om dess innehåll lämnas ut endast om så särskilt bestäms i offentlighetslagen. När endast en del av en handling är sekretessbelagd, ska uppgifter i den offentliga delen lämnas ut, om det är möjligt så att den sekretessbelagda delen inte röjs.

Enligt motiveringarna i offentlighetslagen avgörs sekretessen inte bara ur verksamhetsutövarens perspektiv, utan en myndighet måste bedöma ärendets sekretessbehov i sin helhet.

Avtalet förutsätter verksamhet och ny tågmateriel

Avtalet som ingicks i juli bygger på det avtal om nyttjanderätt gällande ensamrätten till persontrafik som ministeriet och VR ingick 2009. Enligt den option som ingick i avtalet kan avtalsparterna före slutet av 2015 på vissa villkor gemensamt besluta om att förlänga avtalet med fem år.

Den förlängning som VR beviljats innebär en skyldighet att bedriva verksamhet, som under fem års tid sammanlagt får uppgå till ett värde av högst 105 miljoner euro. Enligt det avtal som ingicks nu i juli förbinder sig VR att före den 31 december 2018 investera i ny vagnmateriel för nattågen, vilket gör det möjligt att fortsätta med nattågstrafiken i Västra Lappland till Kolari när drifttiden för nuvarande materiel upphör.

Det avtal man nu undertecknat tryggar statens möjligheter att främja fjärrtågstrafiken i hela landet så att det finns tillgång till fjärrtågsturer utöver den persontågstrafik som staten köper.

Ytterligare information:
Tero Jokilehto, enhetschef, tfn 040 535 0574